Gmina Branice

18-12-2012r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.6-6.2012

Branice, dnia 18.12.2012r.

Nr OŚ.6220.6-6.2012

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że w dniu 18.12.2012 roku zostało wydane postanowienie Nr OŚ.6220.6-5.2012 (stanowiące załącznik POSTANOWIENIE do niniejszego obwieszczenia) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej Wysoka – oczyszczalnia ścieków Branice, gmina Branice”

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach,
    ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  2. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice, Boboluszki, Wysoka
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki” 

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3511314 | 55675 | 213