Gmina Branice

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2017-04-01 - 2018-03-31

O G Ł O S Z E N I E

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD  BUDŻETOWY  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ W  BRANICACH

Działając w oparciu o przepis art.24 ust7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz.139r.),

O g ł a s z a

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków obowiązujące na terenie Gminy Branice w okresie od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r.

zgodnie z Uchwałą Nr XXV/247/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Branice

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / Stawka Jednostka miary
Netto z Vat
1 2 3 4 5 6

  1.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy,
woda na cele przeciwpożarowe

1. Cena za 1m3 dostarczonej wody

3,10

 3,35

zł/m3

2. Stawka opłaty abonamentowej - wodomierz

1,63

1,76

zł/odbiorcę/m-c

 

Wysokość  cen  i stawek  opłat  za  odprowadzanie  ścieków

Lp. Taryfowa grupa Odbiorców Wyszczególnienie Cena / Stawka Jednostka miary
netto z Vat
1 2 3 4 5 6

 

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,46

6,98

zł/m3

 

Warunki stosowania cen  i  stawek  opłat.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz.139) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf , wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  (Dz.U.Nr 127, poz.886)

Ilość wody dostarczoej do nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny  ustala się na podstawie ich wskazań, a w przypadku  braku wodomierza według  norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz.U.z 2002r. Nr 8, poz.70).

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.

W przypadku  braku   wyposażenia budynku  w urządzenia pomiarowe ustala się zgodnie z art.27 ust.5 Ustawy jako równą  ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków  ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy wielkość ich zużycia ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Stawka opłaty abonamentowej stosowana  na 1 odbiorcę i pobierana w  każdym  miesiącu.

Ustalone  w  taryfie ceny i  stawki opłat  obowiązują  przy  zachowaniu odpowiednich  standardów  jakościowych  obsługi odbiorców  usług.

Pełny tekst taryf został opublikowany na stronie internetowej Gminy Branice www.bip.branice.pl

 

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej w Branicach
mgr inż. Anna Kruczek

 

 

Uchwała Rady Gminy nr XXV-247-17 - wprowadzająca nowe ceny i stawki

PDFU_2017-02-20_XXV-247-17.pdf

 

 

 


Taryfy obowiązujące w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD  BUDŻETOWY  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ W  BRANICACH

Działając  w  oparciu  o  przepis  art.24 ust.9  ustawy o  zbiorowym  zaopatrzeniu  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków (Dz.U. z 2015r. poz.139r.),

O g ł a s z a

że na podstawie art. 24 ust.8 ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz.139r.), z dniem 1 kwietnia 2016. wchodzą w życie  

                              Taryfy dla zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę i zbiorowego  odprowadzania

ścieków  obowiązujące  na terenie Gminy Branice w  okresie od 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r.

 

Wysokość  cen  i  stawek  opłat  za  dostarczaną  wodę

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / Stawka

Jednostka miary

Netto

z Vat

1

2

3

4

5

6

1.

Gospodarstwa  domowe   i pozostali   odbiorcy,   woda  na  cele   przeciwpożarowe

  1. Cena za 1m3 dostarczonej wody.
  2. Stawka opłaty abonamentowej - wodomierz.

3,06

 

1,63

3,30

 

1,76

zł/m3

 

zł/odbiorcę/m-c

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / Stawka

Jednostka miary

netto

z Vat

1

2

3

4

5

6

 

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków.

6,27

6,77

zł/m3

 

 

 

Warunki stosowania cen  i  stawek  opłat.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz.139) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf , wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  (Dz.U.Nr 127, poz.886)

Ilość wody dostarczoej do nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny  ustala się na podstawie ich wskazań, a w przypadku  braku wodomierza według  norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz.U.z 2002r. Nr 8, poz.70).

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.

W przypadku  braku   wyposażenia budynku  w urządzenia pomiarowe ustala się zgodnie z art.27 ust.5 Ustawy jako równą  ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków  ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy wielkość ich zużycia ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Stawka opłaty abonamentowej stosowana  na 1 odbiorcę i pobierana w  każdym  miesiącu.

Ustalone  w  taryfie ceny i  stawki opłat  obowiązują  przy  zachowaniu odpowiednich  standardów  jakościowych  obsługi odbiorców  usług.

 

 

 

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej w Branicach
mgr inż. Anna Kruczek

 

 

Pełny tekst ogłoszenia

Taryfy dla zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków  obowiązujące  na terenie Gminy Branice w  okresie od 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r.

PDFSZBGK - Taryfy woda-ścieki - 2016-17.pdf

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2974105 | 75147 | 4031