Branice tu zaczyna się Polska

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2018-06-01 - 2021-05-31

Branice, dnia 24.05.2018r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

SAMORZĄDOWY  ZAKŁAD  BUDŻETOWY  GOSPODARKI   KOMUNALNEJ W BRANICACH

działając na podstawie art. 24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tj.Dz.U. z 2017r. poz.328 z późn.zm.)

i n f o r m u j e,

iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RET.070.7.157.2018.EK z dnia 11 maja 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Branice  na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona  w dniu 24 maja 2018 roku na stronie BIP Państowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie po upływie 7 dni  od ogłoszenia czyli od dnia 1.06.2018r. na okres 3 lat.

 

 I rok:

W okresie od 1.06.2018r. do 31.05.2019r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za  dostarczaną  wodę i odprowadzone ścieki wynosi:

Lp Taryfowa grupa
Odbiorców
Wyszczególnienie Stawka Jednostka
miary
netto brutto
1 2 3 4 5 6
1. Gospodarstwa  domowe i pozostali   odbiorcy, 1.Cena za dostarczoną  wodę 3,23  3,49 zł/m3
2.Stawka  opłaty abonamentowej- wodomierz główny 3,43 3,70 zł/odbiorcę/m-c

 

  Lp   Taryfowa  grupa
Odbiorców
Wyszczególnienie Stawka Jednostka
miary
netto brutto
1 2 3 4 5 6
1. Gospodarstwa  domowe i  pozostali odbiorcy 1. Cena za odprowadzone ścieki 6,60 7,13 zł/m3

 

II rok:

W okresie od 1.06.2019r. do 31.05.2020r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za  dostarczaną  wodę i odprowadzone ścieki wynosi:              

  Lp   Taryfowa  grupa
 Odbiorców
Wyszczególnienie Stawka Jednostka
miary
netto brutto
1 2 3 4 5 6
  1. Gospodarstwa  domowe i pozostali   odbiorcy, 1. Cena za dostarczoną  wodę 3,26 3,52 zł/m3
2. Stawka opłaty bonamentowej-wodomierz główny 3,44 3,72 zł/odbiorcę/m-c

 

  Lp   Taryfowa grupa
Odbiorców
Wyszczególnienie Stawka Jednostka
miary
netto brutto
1 2 3 4 5 6
  1. Gospodarstwa domowe pozostali odbiorcy 1. Cena  za odprowadzone ścieki 6,73 7,27 zł/m3

 

III rok:

W okresie od 1.06.2020r. do 31.05.2021r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za  dostarczaną  wodę i odprowadzone ścieki wynosi:              

  Lp   Taryfowa grupa
Odbiorców
Wyszczególnienie Stawka Jednostka
miary
netto brutto
1 2 3 4 5 6
  1. Gospodarstwa  domowe i pozostali   odbiorcy, 1. Cena za dostarczoną wodę  3,31 3,57 zł/m3
2. Stawka opłaty abonamentowej-odomierz główny 3,57 3,86 zł/odbiorcę/m-c

 

  Lp   Taryfowa  grupa Odbiorców Wyszczególnienie   Stawka   Jednostka
miary
  netto brutto
1 2 3 4 5 6
  1. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy 1.Cena za odprowadzone ścieki 6,67 7,20 zł/m3

 

Pełny tekst taryf  został  opublikowany na stronie internetowej Gminy Branice www.bip.branice.pl

 

Kierownik Samorządowego Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach
mgr inż.Anna Kruczek

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie_SZBGK_taryfy_woda_ścieki_2018_-_2021.pdf

 

 

 

 


Taryfy obowiązujące w okresie od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r.

 

O G Ł O S Z E N I E

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD  BUDŻETOWY  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ W  BRANICACH

Działając w oparciu o przepis art.24 ust7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz.139r.),

O g ł a s z a

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków obowiązujące na terenie Gminy Branice w okresie od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r.

zgodnie z Uchwałą Nr XXV/247/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Branice

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / Stawka Jednostka miary
Netto z Vat
1 2 3 4 5 6

  1.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy,
woda na cele przeciwpożarowe

1. Cena za 1m3 dostarczonej wody

3,10

 3,35

zł/m3

2. Stawka opłaty abonamentowej - wodomierz

1,63

1,76

zł/odbiorcę/m-c

 

Wysokość  cen  i stawek  opłat  za  odprowadzanie  ścieków

Lp. Taryfowa grupa Odbiorców Wyszczególnienie Cena / Stawka Jednostka miary
netto z Vat
1 2 3 4 5 6

 

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,46

6,98

zł/m3

 

Warunki stosowania cen  i  stawek  opłat.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz.139) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf , wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  (Dz.U.Nr 127, poz.886)

Ilość wody dostarczoej do nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny  ustala się na podstawie ich wskazań, a w przypadku  braku wodomierza według  norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz.U.z 2002r. Nr 8, poz.70).

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.

W przypadku  braku   wyposażenia budynku  w urządzenia pomiarowe ustala się zgodnie z art.27 ust.5 Ustawy jako równą  ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków  ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy wielkość ich zużycia ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Stawka opłaty abonamentowej stosowana  na 1 odbiorcę i pobierana w  każdym  miesiącu.

Ustalone  w  taryfie ceny i  stawki opłat  obowiązują  przy  zachowaniu odpowiednich  standardów  jakościowych  obsługi odbiorców  usług.

Pełny tekst taryf został opublikowany na stronie internetowej Gminy Branice www.bip.branice.pl

 

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej w Branicach
mgr inż. Anna Kruczek

 

 

Uchwała Rady Gminy nr XXV-247-17 - wprowadzająca nowe ceny i stawki

PDFU_2017-02-20_XXV-247-17.pdf

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev