Branice tu zaczyna się Polska

16-11-2012r. - Obwieszczenie (Nr ROL.6840.92.2012)

Branice, dnia 16.11.2012r.

Nr ROL.6840.92.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Oznaczenie nieruchomości według :
    - działka nr 346/7 o pow. 0.0154 ha opisana w KW OP1G/00021372/8, położona we wsi Branice.
  2. Opis nieruchomości:
    - nieruchomość niezabudowana położona w środkowej części Branic w sąsiedztwie stacja benzynowa, obiekty użytkowe i budynki mieszkalne budynkami mieszkalnymi. Działka ma kształt czworokąta o prostych granicach. Uzbrojenie w sieć wodną, kanalizacyjną i elektroenergetyczną – występuje w drodze gminnej przylegającej do działki. Działka posiada dostęp do drogi asfaltowej. Z uwagi na jej kształt aktualnie nie spełnia parametrów i warunków dla zabudowy.
  3. Wartość nieruchomości: 3.080,00 zł.
  4. Wadium: 308,00 zł.
  5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki niezabudowanej Nr 346/7 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.

Z dniem 28 grudnia 2012r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 07.12.2012 r. oraz na łamach gazet lokalnych: Informator Branicki.

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev