Gmina Branice

09-11-2011r. - Protokół z konsultacji

Branice, dnia 09.11.2011r.

 

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Branice

Protokół z konsultacji na temat projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniu 14 października do 7 listopada 2011 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z terminem ich przeprowadzenia i projektem Rocznego programu współpracy zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice i na tablicy ogłoszeń Urzędu. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag podczas wyznaczonego terminu konsultacji.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot, termin, tryb i zasady oraz formę przeprowadzenia konsultacji. Do dnia zakończenia konsultacji nie wpłynęła żądna opinia w przedmiotowej sprawie, w związku z powyższym projekt uchwały pozostał bez zmian.

Branice, 9 listopada 2011 roku.Sporządziła Małgorzata Marchel
Koordynator ds. organizacji pozarządowych

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3511259 | 55620 | 158