Gmina Branice

Kierownik Referatu Administracyjno-Kontrolnego

Kierownik Referatu Administracyjno-Kontrolnego

Herbut Katarzyna

 

pokój II piętro,
numer 21
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 21
e-mail

 

 

Zakres działania Stanowiska Kierownika Referatu Administracyjno-Kontrolnego obejmuje:

 1. Zastępowanie Sekretarza i wykonywanie jego kompetencji w czasie jego nieobecności,
 2. Wykonywanie funkcji zastępcy kierownika administracyjnego Urzędu,
 3. Wspomaganie Sekretarza w koordynowaniu działalności referatów i przygotowaniu propozycji podziału zadań pomiędzy referaty,
 4. Bieżąca analiza sposobu załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 5. Organizacja i analiza działalności kontrolnej wewnętrznej w Urzędzie.
 6. opracowywanie przepisów wewnętrznych Urzędu (zarządzeń, regulaminów, instrukcji),
 7. prowadzenie gospodarki etatami oraz funduszem płac, zgłaszanie Wójtowi konieczności dokonania zmian kadrowych,
 8. planowanie środków na utrzymanie administracji gminnej,
 9. organizacja działań związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników,
 10. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
 11. prowadzenie rejestru faktur związanych z wydatkami na utrzymanie administracji,
 12. Prowadzenie całości spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków oraz nadzorowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków przez inne jednostki organizacyjne Urzędu oraz przez pozostałe gminne jednostki organizacyjne.
 13. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków.
 14. Prowadzenie centralnego rejestru umów.
 15. Stwierdzanie własnoręczności podpisów i zgodności z oryginałem dokumentów.
 16. Sporządzanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru.
 17. Zapewnienie ochrony mienia komunalnego (ubezpieczenia).
 18. Wykonywanie obowiązków urzędnika wyborczego.
 19. Dekretowanie poczty.
 20. Realizacja kontroli zarządczej w Urzędzie
 21. Nadzór nad kontrolą zarządczą w jednostkach organizacyjnych gminy.
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2996352 | 97394 | 439