Gmina Branice

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska

Wiewiórka Adriana

 

pokój parter,
numer 4
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 34
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje w szczególności :

 1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, a zwłaszcza:
  1. wydawanie postanowień i opinii w sprawach ochrony wód,
  2. wydawanie postanowień i opinii pod względem szkodliwości przedsięwzięć dla środowiska,
  3. wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew.
 2. Aktualizację Gminnego Programu Gospodarki Odpadami.
 3. Wydawanie decyzji o wykonawstwie zastępczym w zakresie usuwania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości nie posiadających umów na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
 4. Wykonywanie zadań wspomagających samodzielne stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie :
  1. zbierania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
  2. bieżącego prowadzenia ewidencji nieruchomości w programie komputerowym,
  3. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie rozliczeń dla właścicieli  nieruchomości na których powstają odpady komunalne,
  4. prowadzenia postępowania administracyjnego w stosunku do osób, które nie złożą deklaracji,
  5. prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec osób nie wnoszących terminowo opłat,
  6. załatwiania podań o umorzenie opłat, rozłożenie zaległości na raty i wydawanie decyzji w tym zakresie.
 5. Prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).
 6. Prowadzenie całości spraw związanych ze sprawozdawczością z zakresu ochrony środowiska, w tym opracowywanie sprawozdania z Gminnego Programu Gospodarki Odpadami.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej przypisanej stanowisku lub zleconych przez Wójta.
 8. Wnioskowanie do Wójta w sprawach wydatkowania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
 9. Prowadzenie całości spraw związanych z lokalizacją inwestycji, a zwłaszcza :
  1. ustalanie warunków zabudowy inwestycji o znaczeniu lokalnym tj. dla celu publicznego i wynikających z wniosków indywidualnych,
  2. współdziałanie z jednostkami i organizacjami w sprawach ustalania warunków zabudowy dla inwestycji.
 10. Podawanie do publicznej wiadomości stosownych komunikatów, obwieszczeń i informacji o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 11. Odpowiedzialność za skompletowanie i wysłanie informacji niezbędnych do sprawozdawczości internetowej współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Gminy.
 12. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta Gminy.
 13. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2774260 | 76309 | 715