Gmina Branice

Stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i sportu

Stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i sportu

Margiel Grażyna

 

pokój I piętro,
numer 16
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 16
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

 1. Współpraca z gminnymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, tj.: gimnazjami, szkołami podstawowymi, przedszkolami i żłobkami.
 2. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie dożywiania dzieci, współdziałanie w tym zakresie z OPS w Branicach oraz Radami Rodziców.
 3. Udział w konkursach przedmiotowych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjum.
 4. Współdziałanie przy realizacji spraw związanych z dowożeniem dzieci do szkół oraz przy procedurze wyłonienia przewoźnika.
 5. Prowadzenie spraw wynikających z art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) – dot. przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji w tym zakresie, itd.
 6. Gromadzenie i przekazywanie danych w Systemie Informacji Oświatowej.
 7. Prowadzenie rejestrów:
  1. żłobków i klubów dziecięcych,
  2. placówek oświatowych,
  3. placówek wsparcia dziennego.
 8. Zapewnienie bieżącej działalności świetlic, obiektów sportowych działających na terenie Gminy.
 9. Opracowywanie projektów planów rzeczowych w zakresie obsługi świetlic, obiektów sportowych i placów zabaw, w tym dokonywanie przeglądów i prowadzenie dla nich „książek obiektów”.
 10. Nadzór pracy gospodarzy świetlic i domów kultury na terenie Gminy oraz naliczanie odpłatności za wynajem pomieszczeń lub wyposażenia świetlicy.
 11. Prowadzenie wspólnie z inspektorem ds. inwestycji i remontów spraw związanych z wykonaniem remontów świetlic oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.
 12. Współdziałanie przy organizowaniu imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych oraz nadzorowanie ich organizacji.
 13. Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku na terenie gminy.
 14. Współdziałanie przy realizacji działań związanych z realizacją programu Funduszu sołeckiego.
 15. Przygotowywanie dla potrzeb Wójta ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań.
 16. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 17. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2780461 | 82510 | 428