Gmina Branice

Stanowisko pracy ds. funduszy unijnych i promocji gminy

Stanowisko pracy ds. funduszy unijnych i promocji gminy

Nowak Beata

 

pokój I piętro,
numer 16
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 16
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

 1. Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych gminy oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy.
 2. Współpraca z mediami, w tym: administrowanie oficjalnego profilu gminy na FB.
 3. Współpraca z gminami partnerskimi.
 4. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, w tym: przygotowywaniem, kompletowaniem oraz składaniem wniosków o dofinansowanie.
 5. Prowadzenie spraw związanych z realizacją oraz rozliczaniem  projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 6. Przygotowywanie dokumentacji związanej z promocją Gminy oraz innych działań w zakresie promocji.
 7. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, kompletowaniem oraz składaniem wniosków o środki pomocowe.
 8. Współpraca w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami i stowarzyszeniami lokalnymi.
 9. Gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków.
 10. Udzielanie informacji jednostkom organizacyjnym Gminy oraz organizacjom pozarządowym o możliwościach pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych.
 11. Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie składania i rozliczania wniosków o dofinansowanie.
 12. Uczestniczenie w procedurze wyłonienia wykonawców w przetargach w charakterze członka Komisji Przetargowej.
 13. Prowadzenie i koordynowanie działań związanych z realizacją programu Odnowa Wsi.
 14. Prowadzenie i koordynowanie działań związanych z realizacją programu Funduszu sołeckiego.
 15. Gromadzenie i przekazywanie danych w Systemie Informacji Oświatowej.
 16. Współdziałanie przy organizowaniu imprez artystycznych,  rozrywkowych i sportowych oraz nadzorowanie ich organizacji.
 17. Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku na terenie gminy.
 18. Przygotowywanie dla potrzeb Wójta ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań.
 19. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 20. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2780551 | 82600 | 518