Gmina Branice

06-08-2014r. - Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji

Branice, dnia 05.08.2014r.

Wójt Gminy Branice                                                                          

ul. Słowackiego 3

48-140 Branice               

 

Nr 1/2014

Dotyczy decyzji Nr OŚ.6220.1-12.2014

 

 

POSTANOWIENIE

o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji

 

Na podstawie art. 113 § 1 KPA prostuję z urzędu oczywistą omyłkę w mojej decyzji Nr.OŚ.6220.1-12.2014

polegającą na: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Boboluszki, gmina Branice”

w ten sposób, że: omyłkowo wpisano działkę nr 229/1 zamiast działkę 222/1.

 

 

Uzasadnienie

Prostuję z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Nr.OŚ.6220.1-12.2014 z dnia 24.06.2014r. Sprostowania dokonuje się w ten sposób, że w decyzji zmienia się zapis odpowiednio z brzmienia nr działki 229/1 na nowe następujące brzmienie : działka nr 222/1 .

 

Pouczenie

 

Od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

 

                                                

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2988785 | 89827 | 597