Gmina Branice

Samodzielne stanowiska pracy - edit

 
Kontakt z Wójtem

 

 

Referat Organizacyjno-Prawny

Kierownik Referatu Administracyjno-Kontrolnego
Herbut Katarzyna
pokój II piętro,
numer 21
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 21
e-mail

 


Stanowisko pracy ds. wojska i spraw biurowych

Kawik Patrycja
pokój II piętro,
numer 20
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 20
e-mail

 


Stanowisko pracy ds. kadrowych

Ciszczonik Elżbieta
pokój I piętro,
numer 14
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 14
e-mail

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Pracownik
Kawulok Anna
pokój I piętro, numer 11
telefon77 4868192, 77 4868232, wewnętrzny: 25
e-mail
 
Katalog usług
 

Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Pracownik

Anna
Kawulok

Pokój

I piętro,
numer 11

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 25

e-mail

 

 

Sekretarz Gminy
Pracownik

Małgorzata
Marchel

Pokój

II piętro,
numer 22

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 22

e-mail

 

Informujemy, że dnia 2 stycznia 2015 r. (piątek)
Urząd Gminy w Branicach będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy

 

Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Pracownik

Anna
Kawulok

Pokój

I piętro,
numer 11

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 25

e-mail

 

Karta usługi Nr: SO-1/05
Zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub czasowego
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.)
 1. Rozporządzenie MSW z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz.1475)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.167)
Wymagane dokumenty
 •  wypełniony odpowiedni formularz
 •  dostępny w miejscu załatwienia sprawy (na zgłoszeniu wymagany jest podpis właściciela lokalu)
 • zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
 • Do wglądu:
  • dowód osobisty osoby meldującej się i właściciela lokalu
  • karta pobytu albo zezwolenie na osiedlenie się(dotyczy cudzoziemców),
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (dotyczy cudzoziemców),

Do wglądu:

w zależności od rodzaju lokalu: oryginał umowy najmu (lokale wynajmowane), oryginał decyzji o przydziale lokalu (lokale mieszkalne spółdzielcze, komunalne, zakładowe), wypis z księgi wieczystej lub oryginał umowy zakupu działki i ewentualnie kserokopia decyzji o nadaniu numeru domu (budynki jednorodzinne).

Opłaty

Bezpłatnie

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Miejsce wykonywania usługi i osoba właściwa do załatwienia sprawy
Urząd Gminy Branice
I piętro pok. Nr 11
Osoba odpowiedzialna: Anna Kawulok tel. 4868250 w. 25
Czas załatwienia sprawy
niezwłocznie
Tryb odwoławczy
Wojewoda Opolski za pośrednictwem Wójta Gminy Branice
Spis załączników
Załącznik nr 1,2
Informacje dodatkowe

Od 1 stycznia 2013 r. można dokonać zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące w nowym miejscu pobytu z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu, bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy.

 • Zameldowania można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł płatnej w kasie lub na rachunek UM - z wyj. pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • Zmiana zameldowania na pobyt stały powoduje obowiązek wymiany dowodu osobistego w terminie 14 dni.
 • Zameldowanie w nowym miejscu pobytu stałego powoduje automatyczne wymeldowanie poprzedniego miejsca pobytu stałego.
 • Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w lokalu.
Karta usługi Nr: SO-1/05
Zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub czasowego
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.)
 1. Rozporządzenie MSW z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz.1475)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.167)

Wymagane dokumenty

 •  wypełniony odpowiedni formularz
 •  dostępny w miejscu załatwienia sprawy (na zgłoszeniu wymagany jest podpis właściciela lokalu)
 • zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
 • Do wglądu:
  • dowód osobisty osoby meldującej się i właściciela lokalu
  • karta pobytu albo zezwolenie na osiedlenie się(dotyczy cudzoziemców),
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (dotyczy cudzoziemców),

Do wglądu:

w zależności od rodzaju lokalu: oryginał umowy najmu (lokale wynajmowane), oryginał decyzji o przydziale lokalu (lokale mieszkalne spółdzielcze, komunalne, zakładowe), wypis z księgi wieczystej lub oryginał umowy zakupu działki i ewentualnie kserokopia decyzji o nadaniu numeru domu (budynki jednorodzinne).

Opłaty

Bezpłatnie

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Miejsce wykonywania usługi i osoba właściwa do załatwienia sprawy

Urząd Gminy Branice
I piętro pok. Nr 11
Osoba odpowiedzialna: Anna Kawulok tel. 4868250 w. 25

Czas załatwienia sprawy

niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Wojewoda Opolski za pośrednictwem Wójta Gminy Branice

Spis załączników

Załącznik nr 1,2

Informacje dodatkowe

Od 1 stycznia 2013 r. można dokonać zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące w nowym miejscu pobytu z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu, bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy.

 • Zameldowania można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł płatnej w kasie lub na rachunek UM - z wyj. pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • Zmiana zameldowania na pobyt stały powoduje obowiązek wymiany dowodu osobistego w terminie 14 dni.
 • Zameldowanie w nowym miejscu pobytu stałego powoduje automatyczne wymeldowanie poprzedniego miejsca pobytu stałego.
 • Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w lokalu.
Karta usługi Nr: SO-1/05
Zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub czasowego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.)
 1. Rozporządzenie MSW z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz.1475)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.167)

Wymagane dokumenty

 •  wypełniony odpowiedni formularz
 •  dostępny w miejscu załatwienia sprawy (na zgłoszeniu wymagany jest podpis właściciela lokalu)
 • zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
 • Do wglądu:
  • dowód osobisty osoby meldującej się i właściciela lokalu
  • karta pobytu albo zezwolenie na osiedlenie się(dotyczy cudzoziemców),
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (dotyczy cudzoziemców),

Do wglądu:

w zależności od rodzaju lokalu: oryginał umowy najmu (lokale wynajmowane), oryginał decyzji o przydziale lokalu (lokale mieszkalne spółdzielcze, komunalne, zakładowe), wypis z księgi wieczystej lub oryginał umowy zakupu działki i ewentualnie kserokopia decyzji o nadaniu numeru domu (budynki jednorodzinne).

Opłaty

Bezpłatnie

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Miejsce wykonywania usługi i osoba właściwa do załatwienia sprawy

Urząd Gminy Branice
I piętro pok. Nr 11
Osoba odpowiedzialna: Anna Kawulok tel. 4868250 w. 25

Czas załatwienia sprawy

niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Wojewoda Opolski za pośrednictwem Wójta Gminy Branice

Spis załączników

Załącznik nr 1,2

Informacje dodatkowe

Od 1 stycznia 2013 r. można dokonać zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące w nowym miejscu pobytu z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu, bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy.

 • Zameldowania można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł płatnej w kasie lub na rachunek UM - z wyj. pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • Zmiana zameldowania na pobyt stały powoduje obowiązek wymiany dowodu osobistego w terminie 14 dni.
 • Zameldowanie w nowym miejscu pobytu stałego powoduje automatyczne wymeldowanie poprzedniego miejsca pobytu stałego.
 • Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w lokalu.

 

 

 

 

 

 

 

BRANICE, KAŁDUNY

 miesiąc

Terminy odbioru odpadów komunalnych

Terminy odbioru odpadów segregowanych

niesegregowane odpady komunalne

PLASTIK

PAPIER

SZKŁO

styczeń

7 20

5

luty

317

2

2

2

marzec

31731

230

 

BLISZCZYCE, MICHAŁKOWICE, WŁODZIENIN, WŁODZIENIN KOLONIA, JĘDRYCHOWICE

 miesiąc

Terminy odbioru odpadów komunalnych

Terminy odbioru odpadów segregowanych

niesegregowane odpady komunalne

PLASTIK

PAPIER

SZKŁO

styczeń

8 21

5

luty

4 18

2

2

2

marzec

4 18

2 30

 

GRÓDCZANY, WÓDKA, UCIECHOWICE, POSUCICE, WIECHOWICE, DZIERŻKOWICE, TURKÓW, JABŁONKA, NIEKAZANICE

 miesiąc

Terminy odbioru odpadów komunalnych

Terminy odbioru odpadów segregowanych

niesegregowane odpady
komunalne

PLASTIK

PAPIER

SZKŁO

styczeń

9 22

19

luty

5 19

16

16

16

marzec

5 19

16

 

JAKUBOWICE, WYSOKA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, DZBAŃCE OSIEDLE, LEWICE

 miesiąc

Terminy odbioru odpadów komunalnych

Terminy odbioru odpadów segregowanych

niesegregowane odpady
komunalne

PLASTIK

PAPIER

SZKŁO

styczeń

12 23

19

luty

6 20

16

16

16

marzec

6 20

16

 

Stanowisko ds. obsługi rady gminy i działalności gospodarczej

Stanowisko ds. obsługi rady gminy i działalności gospodarczej
Pracownik

Katarzyna
Herbut

Pokój

II piętro,
numer 24

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 19

e-mail


 

 

Stanowisko ds. kadrowych

Stanowisko ds. kadrowych
Pracownik

Elżbieta
Ciszczonik

Pokój

I piętro,
numer 18

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 24

e-mail


 

 

Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony p-pożarowej i dodatków mieszkaniowych

Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony p-pożarowej i dodatków mieszkaniowych
Pracownik

Danuta
Walecka

Pokój

I piętro,
numer 18

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 24

e-mail


 

 

Stanowisko ds. wojska i spraw biurowych

Stanowisko ds. wojska i spraw biurowych
Pracownik
Margiel Grażyna
pokój II piętro, numer 22
telefon77 4868192, 77 4868232,
wewnętrzny: 11
e-mail
 
Katalog usług
 
 

 

Stanowisko ds. inwestycji i remontów

Stanowisko ds. inwestycji i remontów
Pracownik

Karolina
Skoczylas

Pokój

I piętro,
numer 17

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 20

e-mail


 

 

Stanowisko ds. mienia komunalnego

Stanowisko ds. mienia komunalnego
Pracownik

Małgorzata
Wróblewska

Pokój

I piętro,
numer 17

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 20

e-mail


 

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska i bhp

Stanowisko ds. ochrony środowiska i bhp
Pracownik

Zdzisław
Lichtorowicz

Pokój

parter,
numer 1

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 28

e-mail


 

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Stanowisko ds. ochrony środowiska
Pracownik

Adriana
Wiewiórka

Pokój

parter,
numer 1

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 28

e-mail


 

 

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
Pracownik

Jolanta
Niżborska

Pokój

parter,
numer 1

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 28

e-mail


 

 

Stanowisko ds. mieszkań komunalnych

Stanowisko ds. mieszkań komunalnych
Pracownik

Beata
Ignasiak

Pokój

I piętro,
numer 17

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 20

e-mail


 

 

Stanowisko ds. realizacji budżetu

Stanowisko ds. realizacji budżetu
Pracownik

Maria
Raszka

Pokój

II piętro,
numer 26

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 18

e-mail


 

 

Stanowisko ds. podatkowych – księgowa podatkowa

Stanowisko ds. podatkowych – księgowa podatkowa
Pracownik

Lucyna
Krynicka

Pokój

II piętro,
numer 26

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 18

e-mail


 

 

Stanowisko ds. podatkowych oraz spraw pracowniczych

Stanowisko ds. podatkowych oraz spraw pracowniczych
Pracownik

Beata
Mikos

Pokój

II piętro,
numer 26

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 18

e-mail


 

 

Stanowisko ds. podatków, opłat oraz rozliczania podatku VAT

Stanowisko ds. podatków, opłat oraz rozliczania podatku VAT
Pracownik

Joanna
Szatko

Pokój

II piętro,
numer 25

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 27

e-mail


 

 

Stanowisko ds. podatków i opłat

Stanowisko ds. podatków i opłat
Pracownik

Teresa
Czajkowska

Pokój

II piętro,
numer 25

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 27

e-mail


 

 

Stanowisko ds. obsługi kasy gminnej

Stanowisko ds. obsługi kasy gminnej
Pracownik

Maria
Skwarko

Pokój

II piętro,
numer 23

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 16

e-mail


 

 

Stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu

Stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu
Pracownik

Grażyna
Margiel

Pokój

II piętro,
numer 28

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 14

e-mail


 

 

Stanowisko ds. finansów oświaty i realizacji budżetu gminy

Stanowisko ds. finansów oświaty i realizacji budżetu gminy
Pracownik

Agata
Nowak

Pokój

II piętro,
numer 27

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 15

e-mail


 

 

Stanowisko ds. finansów oświaty

Stanowisko ds. finansów oświaty
Pracownik

Halina
Kozdroń

Pokój

II piętro,
numer 27

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 15

e-mail


 

 

Stanowisko ds. finansowych oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych

Stanowisko ds. finansowych oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych
Pracownik

Maria
Staniek

Pokój

II piętro,
numer 27

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 15

e-mail


 

 

Stanowisko ds. funduszy unijnych i promocji gminy

Stanowisko ds. funduszy unijnych i promocji gminy
Pracownik

Beata
Nowak

Pokój

II piętro,
numer 21

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 19

e-mail


 

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2674199 | 69696 | 42