Gmina Branice

Okresowa emerytura rolnicza

Okresowa emerytura rolnicza

Osobom, którym upłynął okres, na jaki została im przyznana renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.
Emerytura okresowa przysługuje w wysokości emerytury podstawowej - bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Do okresowej emerytury rolniczej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące emerytury rolniczej. Okresowa emerytura rolnicza podlega zawieszeniu (w odpowiedniej części), jeżeli emeryt nie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy oraz zmniejszeniu, jeżeli osiągnie przychody z tytułu działalności pozarolniczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu w wysokości powodującej zmniejszenie świadczenia.
Przy emeryturze okresowej są wypłacane dodatki przyznane na podstawie odrębnych przepisów.

Osoba zainteresowana, która utraci prawo do renty strukturalnej, a która nie osiągnęła wieku emerytalnego, powinna zwrócić się do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej KRUS, tj. do jednostki właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku powinna dołączyć kopię decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.

Z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego okresowa emerytura rolnicza zostanie z urzędu zamieniona na emeryturę rolniczą, jeżeli uprawniony do emerytury okresowej będzie legitymował się co najmniej 25-letnim okresem rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2013 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 roku, poz.637), które stanowią o stopniowym podwyższaniu i zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat.

W związku z powyższym wiek emerytalny jest stopniowo podwyższany od dnia 1 stycznia

2013 roku (o 1 miesiąc w każdym kwartale) dla kobiet urodzonych po dniu 31 grudnia 1952r. i mężczyzn urodzonych po dniu 31 grudnia 1947 roku.

Pełnym wiekiem emerytalnym wynoszącym 67 lat objęte są kobiety urodzone po dniu 30 września 1973 roku i mężczyźni urodzeni po dniu 30 września 1953 roku.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników umożliwia przyznanie ubezpieczonemu rolnikowi, także emerytury (tzw. wcześniejszej) przy spełnieniu łącznie następujących warunków :

- osiągnięciu wieku 55 lat, jeśli jest kobieta albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną,

- podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,

- zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 11 maja 2012 roku rolnicy będą mieli możliwość korzystania z emerytury wcześniejszej na dotychczasowych zasadach, jeśli wymienione warunki spełnią do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Tak więc z emerytur tych będą mogły skorzystać wyłącznie kobiety urodzone przed dniem 1 stycznia 1963 roku i mężczyźni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1958 roku.

 

Przypominamy!

Jeżeli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosić do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki.

Zgłoszenia może dokonać poszkodowany lub inna osoba, osobiście, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Nowa siedziba Placówki Terenowej KRUS w Kluczborku

Informuję wszystkich zainteresowanych, iż z dniem 24 października 2014 roku Placówka Terenowa KRUS w Kluczborku działa pod nowym adresem, tj. Kluczbork, ul. Katowicka 5A

 

W uroczystym otwarciu nowej siedziby Placówki uczestniczyli zaproszeni Goście, m.in.:

Podsekretarz Stanu w MSW Stanisław Rakoczy, Starosta Kluczborki Piotr Pośpiech, Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Henryk Zamojski, Dyrektor Agencji Rynku Rolnego OT w Opolu Agnieszka Zagola,  Profesor Politechniki Opolskiej Katarzyna Szwedziak, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu Andrzej Butra oraz Dyrektorzy OR KRUS w Kielcach i w Zielonej Górze, Tomasz Jagiełło i Krzysztof Pawlak.

 

Wszystkim Rolnikom i członkom ich rodzin życzę zdrowia i szczęśliwego Nowego 2015 Roku.        

Z poważaniem
Jan Krzesiński
Dyrektor OR KRUS
W Opolu

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2875451 | 74671 | 2037