Gmina Branice

30-01-2015r. - Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Branice, dnia 29.01.2015r.

 

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Branice

 

 

Protokół z konsultacji na temat projektu Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice na rok 2015”

 

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 23 grudnia 2014 r. do 14 stycznia 2015 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice na rok 2015r”.

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z terminem ich przeprowadzenia i projektem „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice na rok 2015r” zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice, bip i na tablicy ogłoszeń Urzędu. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag podczas wyznaczonego terminu konsultacji.

 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot, termin, tryb i zasady oraz formę przeprowadzenia konsultacji. Do dnia zakończenia konsultacji nie wpłynęła żadna opinia w przedmiotowej sprawie, w związku z powyższym projekt uchwały pozostał bez zmian.

 

Branice, 29 stycznia 2015 roku.

 

Sporządziła Małgorzata Marchel

Koordynator ds. organizacji pozarządowych

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 3615543 | 49434 | 371