Gmina Branice

09-02-2015r. - Obwieszczenie (Sołectwo Wiechowice)

Branice, dnia 09.02.2015r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
z dnia 9 lutego 2015 r.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 14G/15 Wójta Gminy Branice z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Uciechowice, Posucice, Wiechowice i Gródczany, § 22 Uchwały Nr XXI/112/04 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2004  r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiechowice oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), a także § 6 ust. 1 i 5 Uchwały Nr X/90/11 Rady Gminy Branice
z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. opolskiego Nr 112, poz.1355)

 

Zwołuje się w dniu 26 lutego 2015 r. zebranie wiejskie wsi Wiechowice celem dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi Wiechowice oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Statutu Sołectwa Wiechowice.

Zebranie odbędzie się o godz. 17.00  w Świetlicy Wiejskiej w Wiechowicach.

 

Z projektem w/w Statutu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 21) w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej urzędu (www.branice.pl) oraz u sołtysa wsi Wiechowice.

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

Załącznik:

PDFProjekt statutu Wiechowice.pdf

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2662983 | 58480 | 2034