Gmina Branice

Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej - Ubezpieczenie społeczne

Ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 póz, 1831) wprowadzone zostały nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń w systemie powszechnym i systemie rolniczym. Zgodnie z treścią wprowadzonych regulacji w przypadku wykonywania umowy zlecenia lub członkostwa w radzie nadzorczej, rolnik lub domownik może kontynuować ubezpieczenie w systemie rolniczym jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rozwiązanie to pozwala rolnikom pozostać w systemie rolniczego ubezpieczenia mimo aktywności zawodowej skutkującej jednoczesnym podleganiem obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w systemie powszechnym.

więcej-> PDFBM-XX_5001_1_2015_PK.pdf

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail:
Projekt i realizacja: netkoncept.com
Licznik wizyt: 2774264 | 76313 | 719