Branice tu zaczyna się Polska

13-05-2015r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-2.2015

Branice, dnia 13.05.2015r.

 

Nr OŚ.6220.1-2.2015

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013r. Nr, poz. 1235 tj. z późn. zm.) 

 

Zawiadamiam

że w dniu 11. 05. 2015 r. zostało wszczęte na Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, reprezentowanego przez pana Bogdana Paliwodę, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice w km 16+143,8 do km 13+270.”

 

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013r. Nr, poz. 1235 tj. z późn. zm.)   organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje każdemu.

 

Ponadto zgodnie z art. 33 ust 1 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013r. Nr, poz. 1235 tj. z późn. zm.) ustawy informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice, biuro na parterze w terminie do 21 dni od dnia podania niniejszych informacji do publicznej wiadomości tj. od 13.05.2015r. do 05.06.2015r. Urząd czynny jest w w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w  piątek w godzinach od 730 do 1400

Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.
W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013r. Nr, poz. 1235 tj. z późn. zm.) w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 tj. z późn. zm.).

 

 

Otrzymują:

  1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
    ul. Oleska 127, 45-231 Opole
  2. Województwo Opolskie,
    ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
  3. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

- informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki”                                                                                 

 

Sporządziła: Roksana Gospodarczyk.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev