Branice tu zaczyna się Polska

13-05-2015r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-4.2015

Branice, dnia 13.05.2015r.

 

 

Nr OŚ.6220.1-4.2015

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięci
a

 

 

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony
  Środowiska w Opolu
  ul. Obrońców Stalingradu 66
  45- 512 Opole 

 

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor                                                           
  Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B
  48-100 Głubczyce

 

 

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. Nr, poz. 1235 tj. z późn. zm.) przesyłam wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, reprezentowanego przez pana Bogdana Paliwodę, złożonego w dniu 11-05-2015r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice w km 16+143,8 do km 13+270.”, z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w razie stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa instalacja jest zaliczona do instalacji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z  § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 tj, poz. 1397 tj. z późn. zm.).

 

Gmina Branice posiada częściowo plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Branice.

 

Załączniki:

 1. Wniosek z dnia  11.05.2015r.
 2. Mapy
 3. Karta informacyjna +CD

 

 

Otrzymują:

 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127, 45-231 Opole
 2. Województwo Opolskie,
  Piastowska 14, 45-082 Opole
 3. a/a

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

- informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki”    

 

Sporządziła: Roksana Gospodarczyk.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev