Branice tu zaczyna się Polska

02-06-2015r. - Obwieszczenie Nr ROL. 6840.41.2015

Branice, dnia 02.06.2015r.

Nr ROL. 6840.41.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży: 

         

 1. Oznaczenie nieruchomości składającej się z czterech działek według :
  1/ działka nr 132/37 o pow. 0.0103 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice,
  2/ działka nr 132/38 o pow. 0.0450 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice, ul. 1 Maja 12.
  3/  działka nr 132/56 o pow. 0.0153 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice,
  4/ działka nr 132/54 o pow. 0.0337 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice.
 2. Opis nieruchomości:
  - nieruchomość niezabudowana,  położona w sąsiedztwie zabudowy budynków mieszkalnych i Szpitala. Działka ma kształt korzystny – regularny czworokąt. Uzbrojenie –  nie występuje. Przez działki nr 132/54 i 132/38 przebiega sieć kanalizacji deszczowej na którą w momencie podpisywania umowy sprzedaży będzie ustanawiana służebność przesyłu na rzecz Gminy Branice. Kształt korzystny regularny wielokąt. Posiadają dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona ogrodzeniem z elementów metalowych oraz w pasie drogowym ogrodzenie z elementów ceglano – drewnianych, które należy do właściciela działki nr 145 położonej w Branicach.
 3. Wartość nieruchomości: 14.754,00 zł netto.
 4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki niezabudowane Nr: 132/38, 132/54, 132/56 i 132/37  stanowią teren zainwestowany  /zabudowany/.

Z dniem 15 lipca 2015 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 23.06.2015 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

                    

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev