Branice tu zaczyna się Polska

03-06-2015r. - Obwieszczenie Nr ROL.6840.42.2015

Branice, dnia 03.06.2015r.

Nr ROL.6840.42.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży: 

  1. Oznaczenie nieruchomości według :
    - działka nr 332 o pow. 0.4400 ha opisana w KW OP1G/00027360/3, położona w miejscowości Branice, przy ul. Żymierskiego 78.
  2. Opis nieruchomości:
    boks garażowy o pow. 47,25 m2 położony w budynku wolnostojącym, parterowym kilkuboksowym wykonanym z prefabrykowanych elementów żelbetowych wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 332 wynoszącym 44/1000. Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodociągową 
  3. Udział w działce: 44/1000
  4. Cena nieruchomości łącznie:     9.900,00 zł
  5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu.     

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze„ Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  Branice „ uchwalonym przez Radę Gminy Branice w dniu  4  czerwca 1996 r.  Uchwałą  Nr XXV/106/96 oraz Uchwała Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice- działka niezabudowana Nr 332 stanowi teren zainwestowany / zabudowany /.

Z dniem 16 lipca 2015 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 24.06.2015 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

 

                    

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev