Branice tu zaczyna się Polska

08-06-2015r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-6.2015

Branice, dnia 08.06.2015r.

 

Nr OŚ.6220.1-6.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. Nr, poz. 1235 tj. z późn. zm) oraz art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego

zawiadamiam

że w dniu 08.06.2015 roku zostało wydane postanowienie Nr OŚ.6220.1-5.2015 (stanowiące załącznik POSTANOWIENIE do niniejszego obwieszczenia) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego  na  „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice w km 16+143,8 do km 13+270.”

 

Sporządziła: Roksana Gospodarczyk.

 

 

Otrzymują:

 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127, 45-231 Opole
 2. Województwo Opolskie,
  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 3. a/a

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki”                                                       

 

 


Branice, dnia 08.06.2015r.

 

Nr OŚ.6220.1-5.2015

 

POSTANOWIENIE

 

 

Na podstawie art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 tj., z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. Nr, poz. 1235 tj. z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, reprezentowanego przez Pana Bogdana Paliwodę

 

postanawiam

 

odstąpić od obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice w km 16+143,8 do km 13+270.”

 

UZASADNIENIE

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole,  reprezentowany przez Pana Bogdana Paliwodę w dniu 11-05-2015r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla w/w przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopie mapy obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z obszarem oddziaływania., wykaz działek obejmujących przewidywany teren wraz z innymi załącznikami.

 

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…“ zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane  o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień i obwieszczeń:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

- na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

 

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronach internetowych tutejszego urzędu.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (tj. przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia), w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 (tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) wyżej cytowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

W związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi  Sanitarnemu w Głubczycach celem wydania przez te organy opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – do określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOŚ.4241.130.2015.MD z dnia 25-05-2015r. (data wpływu 01.06.2015r.) postanowił odstąpić od nałożenia  na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię sanitarną

Nr NZ.4315.6.2015.MB z dnia 22-05-2015r. (data wpływu 27-05-2015r.) że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na niską skalę potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi.

 

Wydając niniejsze postanowienie tut. organ uwzględnił stan współczesnej wiedzy i metody badań oraz istniejące możliwości techniczne, dostępność danych, i zasięg oddziaływania oraz charakter inwestycji i miejsce realizacji.

 

Początek rozbudowywanego odcinka projektowanej drogi wojewódzkiej nr 419 znajduje się w km 13+270,00; koniec w km 16+143,80.

Podstawowe parametry przedsięwzięcia:

 • długość odcinka – ok. 2,88 km;
 • klasa drogi – Z;
 • nośność nawierzchni – 115kN/oś;
 • szerokość jezdni - w granicach od 6 m do 7 m;
 • prędkość projektowa na terenie zabudowy 40 km/h.

  W ramach przedsięwzięcia przewiduje się, między innymi:

 • przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi;
 • przebudowę istniejącej kanalizacji (oraz budowę nowej);
 • odbudowę rowów przydrożnych;
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
 • budowę gruntowych poboczy;
 • budowę chodników;
 • budowę miejsc postojowych;
 • budowa zatoki autobusowej;
 • przebudowę kolidujących z planowaną inwestycją sieci uzbrojenia.

 

Planowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na drodze (pieszych, rowerzystów, kierowców), między innymi, poprzez: poprawę geometrii drogi (w tym skrzyżowań), poszerzenie jezdni głównej do szerokości od 6 do 7 m; budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zatoki autobusowej.

 

Podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustąpi z chwilą zakończenia prac.

      

Źródłem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza, podczas eksploatacji planowanej inwestycji będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów. Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę płynności ruchu drogowego, co ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza.

 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Prowadzenie prac w porze dziennej oraz relatywnie krótki czas przewidywanych prac nie spowoduje nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez tereny miejscowości Branice o charakterze  rolniczym z zabudową jednorodzinną. Z załączonego do wniosku wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Gminy Branice z dnia 18 czerwca 1998r.) wynika, że dla terenów położonych w strefie przygranicznej przy DW nr 419 ustalono, w zakresie emisji hałasu do środowisku, dopuszczalny poziom natężenia dźwięku na krawędzi jezdni dla pory dziennej oraz dla pory nocnej. Jak wynika z KIP, inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego też uznano, że w związku z funkcjonowaniem inwestycji, nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Ponadto, poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę technicznych parametrów drogi, co wpłynie na poprawę i zwiększenie płynności ruchu drogowego, czego skutkiem będzie zmniejszenie natężenia hałasu komunikacyjnego.

W fazie realizacji przedmiotowej inwestycji powstawać będą głównie odpady, z grupy 17 i 20 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Właściwy sposób zagospodarowania odpadów spoczywać będzie na wykonawcy prac budowlanych w sposób zgodny z wymaganiami zawartymi w ustawie o odpadach.

Na etapie prac realizacyjnych nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Na terenie budowy zostanie zorganizowane zaplecze sanitarne dla pracowników budowy wyposażone w przenośne kabiny sanitarne.

Funkcjonowanie drogi będzie się wiązało z powstaniem wód opadowych lub roztopowych. Sposób odwodnienia - podobny jak obecnie, tj. częściowo do rowów przydrożnych, a częściowo do kanalizacji deszczowej.

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i skalę nie wpłynie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje nie osiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry.

 

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 1. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;
 2. obszary wybrzeży;
 3. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
 4. obszary górskie lub leśne;
 5. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;
 6. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
 7. obszary przylegające do jezior;
 8. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Z analizy przyrodniczej wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami oraz bezpośrednim sąsiedztwem form ochrony przyrody, w tym poza obszarami Natura 2000, a także poza stanowiskami chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji na trasie planowanej inwestycji występują pojedyncze drzewa liściaste i krzewy. Zostaną one usunięte tylko w niezbędnym zakresie, ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Analiza bazy danych RDOŚ w Opolu oraz przegląd drzew (z wykorzystaniem Google Street View) pozwalają stwierdzić, że ich wycięcie nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na przyrodę terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania inwestycji. Biorąc pod uwagę wiek i skład gatunkowy zadrzewień, nie przewiduje się m.in., aby były one siedliskiem chronionych chrząszczy saproksylicznych. 

Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko. Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) - inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

      

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że charakter i zakres planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływał na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

 

Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ww. ustawy ooś, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

    

Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice w km 16+143,8 do km 13+270”.

 

Analizując powyższe postanowiono jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

Sporządziła: Roksana Gospodarczyk..

 

 

 

Otrzymują:

 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127, 45-231 Opole
 2. Województwo Opolskie,
  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 3. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 
  ul. Obrońców Stalingradu 66,  45-  512 Opole 
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B,  48-100  Głubczyce

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki”                                                                                

                         

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev