Branice tu zaczyna się Polska

08-06-2015r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-8.2015

Branice, dnia 08.06.2015r.

 

Nr OŚ.6220.1-8.2015

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Branice
o zakończeniu postępowania dowodowego


Na podstawie art. 10 Kpa (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 tj., z późn. zm), zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku złożonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, reprezentowanego przez Pana Bogdana Paliwodę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice w km 16+143,8 do km 13+270.” zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kpa informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3 – biuro na parterze. Urząd czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w  piątek w godzinach od 730 do 1400.  

  

Jeżeli w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia strony nie wniosą, żadnych nowych wniosków, podań i żądań w sprawie, decyzja zostanie wydana na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego.

 

 

Sporządziła: Roksana Gospodarczyk.

 

 

Otrzymują:

  1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
    ul. Oleska 127, 45-231 Opole
  2. Województwo Opolskie,
    ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
  3. a/a

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki”                                                                                

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev