Branice tu zaczyna się Polska

23-06-2015r. - Obwieszczenie Nr.OŚ.6220.1-8.2015

Branice, dnia 23.06.2015r.

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wydaniu decyzji
Nr OŚ.6220.1-8.2015  z dnia 23.06.2015r.
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Branice, dnia 23.06.2015r.

Nr.OŚ.6220.1-8.2015                                                                                  

 

 

 

D E C Y Z J A Nr.OŚ.6220.1-8.2015
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 84 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. Nr, poz. 1235 tj. z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 35  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 tj., poz. 1397 tj. z późn. zm.). w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 tj., z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, reprezentowanego przez Pana Bogdana Paliwodę

 

stwierdzam

 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice w km 16+143,8 do km 13+270.”

 

UZASADNIENIE

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole,  reprezentowany przez Pana Bogdana Paliwodę w dniu 11-05-2015r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla w/w przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopie mapy obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z obszarem oddziaływania., wykaz działek obejmujących przewidywany teren wraz z innymi załącznikami.

 

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…“ zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane  o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień i obwieszczeń:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

- na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

 

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronach internetowych tutejszego urzędu.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (tj. przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia), w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 (tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) wyżej cytowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

W związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi  Sanitarnemu w Głubczycach celem wydania przez te organy opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – do określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOŚ.4241.130.2015.MD z dnia 25-05-2015r. (data wpływu 01.06.2015r.) postanowił odstąpić od nałożenia  na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię sanitarną

Nr NZ.4315.6.2015.MB z dnia 22-05-2015r. (data wpływu 27-05-2015r.) że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na niską skalę potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi.

Wydając niniejsze postanowienie tut. organ uwzględnił stan współczesnej wiedzy i metody badań oraz istniejące możliwości techniczne, dostępność danych, i zasięg oddziaływania oraz charakter inwestycji i miejsce realizacji.

 

Początek rozbudowywanego odcinka projektowanej drogi wojewódzkiej nr 419 znajduje się w km 13+270,00; koniec w km 16+143,80.

Podstawowe parametry przedsięwzięcia:

 • długość odcinka – ok. 2,88 km;
 • klasa drogi – Z;
 • nośność nawierzchni – 115kN/oś;
 • szerokość jezdni - w granicach od 6 m do 7 m;
 • prędkość projektowa na terenie zabudowy 40 km/h.

  W ramach przedsięwzięcia przewiduje się, między innymi:

 • przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi;
 • przebudowę istniejącej kanalizacji (oraz budowę nowej);
 • odbudowę rowów przydrożnych;
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
 • budowę gruntowych poboczy;
 • budowę chodników;
 • budowę miejsc postojowych;
 • budowa zatoki autobusowej;
 • przebudowę kolidujących z planowaną inwestycją sieci uzbrojenia.

 

Planowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na drodze (pieszych, rowerzystów, kierowców), między innymi, poprzez: poprawę geometrii drogi (w tym skrzyżowań), poszerzenie jezdni głównej do szerokości od 6 do 7 m; budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zatoki autobusowej.

 

Podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustąpi z chwilą zakończenia prac.

      

Źródłem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza, podczas eksploatacji planowanej inwestycji będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów. Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę płynności ruchu drogowego, co ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza.

 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Prowadzenie prac w porze dziennej oraz relatywnie krótki czas przewidywanych prac nie spowoduje nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez tereny miejscowości Branice o charakterze  rolniczym z zabudową jednorodzinną. Z załączonego do wniosku wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Gminy Branice z dnia 18 czerwca 1998r.) wynika, że dla terenów położonych w strefie przygranicznej przy DW nr 419 ustalono, w zakresie emisji hałasu do środowisku, dopuszczalny poziom natężenia dźwięku na krawędzi jezdni dla pory dziennej oraz dla pory nocnej. Jak wynika z KIP, inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego też uznano, że w związku z funkcjonowaniem inwestycji, nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Ponadto, poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę technicznych parametrów drogi, co wpłynie na poprawę i zwiększenie płynności ruchu drogowego, czego skutkiem będzie zmniejszenie natężenia hałasu komunikacyjnego.

W fazie realizacji przedmiotowej inwestycji powstawać będą głównie odpady, z grupy 17 i 20 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Właściwy sposób zagospodarowania odpadów spoczywać będzie na wykonawcy prac budowlanych w sposób zgodny z wymaganiami zawartymi w ustawie o odpadach.

Na etapie prac realizacyjnych nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Na terenie budowy zostanie zorganizowane zaplecze sanitarne dla pracowników budowy wyposażone w przenośne kabiny sanitarne.

Funkcjonowanie drogi będzie się wiązało z powstaniem wód opadowych lub roztopowych. Sposób odwodnienia - podobny jak obecnie, tj. częściowo do rowów przydrożnych, a częściowo do kanalizacji deszczowej.

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i skalę nie wpłynie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje nie osiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry.

 

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 1. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;
 2. obszary wybrzeży;
 3. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
 4. obszary górskie lub leśne;
 5. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;
 6. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
 7. obszary przylegające do jezior;
 8. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

     Z analizy przyrodniczej wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami oraz bezpośrednim sąsiedztwem form ochrony przyrody, w tym poza obszarami Natura 2000, a także poza stanowiskami chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji na trasie planowanej inwestycji występują pojedyncze drzewa liściaste i krzewy. Zostaną one usunięte tylko w niezbędnym zakresie, ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Analiza bazy danych RDOŚ w Opolu oraz przegląd drzew (z wykorzystaniem Google Street View) pozwalają stwierdzić, że ich wycięcie nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na przyrodę terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania inwestycji. Biorąc pod uwagę wiek i skład gatunkowy zadrzewień, nie przewiduje się m.in., aby były one siedliskiem chronionych chrząszczy saproksylicznych. 

Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko. Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) - inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

      

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

 

Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z  późn. zm.), który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

W trakcie postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wnoszono uwag i wniosków do zebranych dokumentów i celu planowanej inwestycji.

 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Branice w terminie 14 dni od jej doręczenia.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 z dnia 15 lutego 2008 r.- ustawy z dnia 3 października 2008 r.– ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. Nr, poz. 1235 tj. z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 72 ust. 3 wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat, od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Wskazany powyżej termin, zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załącznik:

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Sporządziła: Roksana Gospodarczyk.

 

Otrzymują:

 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127, 45-231 Opole
 2. Województwo Opolskie,
  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 3. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 
  ul. Obrońców Stalingradu 66,  45-  512 Opole 
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B,  48-100  Głubczyce

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki”                                            

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji;

o środowiskowych uwarunkowaniach

znak: OŚ.6220.1-8.2015

z dnia 23 czerwca 2015r.

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

       polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice w km 16+143,8 do km 13+270.”

 

 

Początek rozbudowywanego odcinka projektowanej drogi wojewódzkiej nr 419 znajduje się w km 13+270,00; koniec w km 16+143,80.

Podstawowe parametry przedsięwzięcia:

 • długość odcinka – ok. 2,88 km;
 • klasa drogi – Z;
 • nośność nawierzchni – 115kN/oś;
 • szerokość jezdni - w granicach od 6 m do 7 m;
 • prędkość projektowa na terenie zabudowy 40 km/h.

  W ramach przedsięwzięcia przewiduje się, między innymi:

 • przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi;
 • przebudowę istniejącej kanalizacji (oraz budowę nowej);
 • odbudowę rowów przydrożnych;
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
 • budowę gruntowych poboczy;
 • budowę chodników;
 • budowę miejsc postojowych;
 • budowa zatoki autobusowej;
 • przebudowę kolidujących z planowaną inwestycją sieci uzbrojenia.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev