Branice tu zaczyna się Polska

2015-08-12 - Nabór na stanowisko "Asystent Rodziny"

Branice, dnia 12 sierpnia 2015r.

NABÓR NA STANOWISKO „ASYSTENT RODZINY”

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Asystenta Rodziny

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach

 

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – 10 godz. miesięcznie u jednej rodziny ( max. liczba rodzin – 15 ) Oznacza to prace także w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy i weekendy.

Przewidywany okres zatrudnienia od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

Opis stanowiska

 

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji                                 z pracownikiem socjalnym,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

 

Wymagania dla kandydata

 

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
 • posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Wymagania dodatkowe:

 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość obsługi komputera,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 • umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 • kreatywność, odporność na stres,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. przykładowy plan pracy z rodziną,
 5. oświadczenia kandydata:
 • o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych”,
 • pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności ,
 • oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 • oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na asystenta rodziny”                          w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r. do godziny 14.00 ( decyduje data wpływu do OPS ) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach lub przesłać drogą pocztową na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Słowackiego 3

48-140 Branice

 

Dodatkowe informacje:

 • Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferty odrzucone można odbierać w OPS w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kierownik OPS w Branicach zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.
 • Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach

Aneta Kuziora

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev