Branice tu zaczyna się Polska

Oferty z inicjatywy NGO - informacje

Oferty składane z inicjatywy organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą się starać o dofinansowanie zadania publicznego w sferze działalności realizowanych przez Gminę Branice na podstawie art.19a ww. ustawy w trybie małych zleceń. Tryb małych zleceń (tryb z inicjatywy NGO, tryb małych grantów) w przeciwieństwie do otwartego konkursu, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w ustawie.

Oferta musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • charakter lokalny lub regionalny,
 • wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 10 tys. zł,
 • zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Po złożeniu formularza oferty przez organizacje Wójt podejmuje, w czasie nie dłuższym 7 dni roboczych, decyzję o zleceniu zadania. Oferta po uznaniu jej celowości jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach.

W trakcie 7 dni każdy ma możliwość zgłaszania uwag do oferty. Wójt po rozpatrzeniu uwag niezwłocznie zawiera z organizacją umowę na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania w ramach trybu małych zleceń.

Do umów zawieranych w tym trybie stosuje się identyczne regulacje jak do umów zawieranych w otwartych konkursach ofert.

Do tak zlecanych zadań ustawodawca wprowadził dwa dodatkowe ograniczenia:

 • łączna kwota środków przekazywanych w trybie małych zleceń dla jednej organizacji nie może w danym roku kalendarzowym przekroczyć kwoty 20 tyś. zł,
 • wysokość środków przyznanych na małe granty nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie.

 

Do wniosku oferty należy dołączyć:

 


 

Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

 

Na podstawie Uchwały Nr III/10/15 Rady Gminy w Branicach z dnia 19 stycznia 2015r. informujemy, że w budżecie Gminy Branice na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 160.000 zł, na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu, w podziale na poniższe zadania:

 1. Ochrona i promocja zdrowia: 3.500,-
 2. Pomoc społeczna: 57.000,-
 3. Upowszechnianie kultury i sportu: 99.500,-

 

Aktualna wysokość pozostałych środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane na realizację zadań z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 

Stan na dzień 1 czerwca 2015r.

 1. Ochrona i promocja zdrowia- Przeciwdziałanie patologiom społecznym – 500zł.
 2. Upowszechnianie Kultury i sportu- 7.500 zł.

 

Stan na dzień 15 czerwca 2015r.

 1. Ochrona i promocja zdrowia- Przeciwdziałanie patologiom społecznym – 500zł.
 2. Upowszechnianie Kultury i sportu- 2.500 zł.

 

Stan na dzień 30 czerwca 2015r..

 1. Ochrona i promocja zdrowia: 500 zł
 2. Pomoc społeczna: 0 zł
 3. Upowszechnianie kultury i sportu: 0 zł
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev