Branice tu zaczyna się Polska

Wyprawka szkolna 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WNIOSKI NA WYPRAWKĘ SZKOLNĄ ZGODNIE Z PROGRAMEM „WYPRAWKA SZKOLNA” , SKŁADAĆ MOŻNA DO DYREKTORA SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZEŃ BĘDZIE UCZĘSZCZAŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016  W  TERMINIE OD 2 DO 10 WRZEŚNIA 2015.

Wyprawka szkolna przysługuje uczniom klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum

Kryteria które muszą spełnić osoby ubiegające się o wyprawkę szkolną:

-kryterium dochodowe – 574 zł. na osobę w rodzinie. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w 2013 roku. Przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód w wysokości 250,00zł

- pomoc w formie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest  udzielana uczniom :

a) słabowidzącym,                                                                 

b) niesłyszącym,

c) słabosłyszącym,                                                                 

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znaczącym,        

f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7                   

Do wniosku należy złożyć:

- zaświadczenie z zakładu pracy wysokości dochodów

- odcinek renty lub emerytury

- zaświadczenie z PUP w przypadku osób bezrobotnych

- zaświadczenia z OPS o otrzymanych świadczeniach

- oświadczenia: o pobieraniu dodatku mieszkaniowego, o otrzymywanych alimentach

 

\Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod numerem tel. 774868250 wew. 14.

 

Załączniki

DOCWyprawka szkolna 2015 - wniosek.doc (83,00KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev