Branice tu zaczyna się Polska

Zmiany przepisów dotyczących wycinki drzew

Zmiany  przepisów dotyczących wycinki drzew !!!

W związku ze zmianami ustawy o ochronie przyrody, informujemy że:

1. Wprowadzono obowiązek uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Obowiązek ten zastąpił dotychczasowy wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew w wieku powyżej 10 lat.

2. Zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwoleń na usunięcie krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

Zarządcy (administratorzy) nieruchomości będą musieli przed ustaleniem trybu postępowania określić, czy teren, na którym rośnie krzew wymagający usunięcia jest pełniącym funkcje publiczne terenem urządzonym.

3. Z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów wyłączone zostały złomy (drzewo lub krzewy złamane w wyniku działania czynników naturalnych) lub wywroty (drzewo lub krzewy wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych). Do usunięcia złomów lub wywrotów będzie można przystąpić po oględzinach terenowych przeprowadzonych przez organ właściwy do wydania zezwolenia

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać dodatkowo

  1. w przypadku realizacji inwestycji - projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane,
  2. projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów,
  1. Uszczegółowione zostały także warunki wykonywania prac w obrębie koron drzew. Prace  te nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa z wyjątkiem:

1) usunięcia gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywania uformowanego kształtu korony drzewa;

3) wykonywania specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

W przypadku wykonywania zabiegu, o którym mowa w pkt 3, zlecający wykonanie specjalistycznego zabiegu powinien posiadać dokumentację, w tym dokumentację fotograficzną, wskazującą na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu i przechowywać ją przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony traktowane będzie jako uszkodzenie drzewa, a w wymiarze przekraczającym 50% korony jako jego zniszczenie, kwalifikujące się do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

  1. Istotne zmiany wprowadzone zostały w przypadku składania wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przez spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty mieszkaniowe, w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi. Wniosek zarządu spółdzielni lub wspólnoty, występującego w imieniu posiadacza terenu, nie musi zawierać zgody właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości. Złożenie wniosku musi natomiast zostać poprzedzone poinformowaniem w sposób zwyczajowo przyjęty:
  • w przypadku spółdzielni członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa,
  • w przypadku wspólnoty członków wspólnoty,

o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Informacja ta powinna umożliwiać zgłoszenie w terminie co najmniej 30 dni od dnia jej ogłoszenia uwag do spółdzielni lub zarządu wspólnoty, dotyczących usunięcia drzewa lub krzewu. Osoby upoważnione do występowania w imieniu spółdzielni lub wspólnoty z wnioskiem o usunięcie drzewa lub krzewu zobowiązane są do złożenia oświadczenia o udostępnieniu informacji pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

Załączniki

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.pdf (924,98KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev