Branice tu zaczyna się Polska

24-09-2015r. - Obwieszczenie Nr ROL. 6840.71.2015

Branice, dnia 24.09.2015 r.

Nr ROL. 6840.71.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  z 2015 r. Dz. U. poz. 782 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży: 

         

  1. Oznaczenie nieruchomości według :
    - działka nr 136/2 o pow. 0.0355 ha opisana w KW OP1G/00022699/3, położona we wsi Jabłonka.
  2. Opis nieruchomości:
    - nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym podzielonym na dwie części , do których są niezależne wejścia. Powierzchnia użytkowa budynku – 65,20 m2. Budynek wymaga kapitalnego remontu. Działka jest usytuowana w centralnej części miejscowości i sąsiaduje z typową zabudową zagrodową. Posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta.   Działka jest uzbrojona w sieć wodną i elektryczną.
  3. Wartość nieruchomości:  19.845,00 zł. netto.
  4. Wadium: 1.985,00 zł.
  5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki niezabudowanej Nr 136/2 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.

Z dniem 5 listopada 2015 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 15.10.2015 r. oraz gazety lokalnej: Informator Branicki.

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

 

                    

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev