Branice tu zaczyna się Polska

2015-10-02 - Nr ROL.6840.67.1.2015 - odwołnie II przetargu nieograniczonego - sprzedaż: działka nr 132/37 o pow. 0.0103 ha, działka nr 132/38 o pow. 0.0450 ha, działka nr 132/56 o pow. 0.0153 ha, działka nr 132/54 o pow. 0.0337 ha w miejscowości Branice

Branice, dnia 02.10.2015r.

        Nr ROL.6840.67.1.2015

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 518 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

odwołuje

II przetarg ustny nieograniczony

 1. Oznaczenie nieruchomości według :
  1/ działka nr 132/37 o pow. 0.0103 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice,
  2/ działka nr 132/38 o pow. 0.0450 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice, ul. 1 Maja 12.
  3/ działka nr 132/56 o pow. 0.0153 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice,
  4/ działka nr 132/54 o pow. 0.0337 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice.
 2. Opis nieruchomości:
  - nieruchomość niezabudowana,  położona w sąsiedztwie zabudowy budynków mieszkalnych i Szpitala. Działka ma kształt korzystny – regularny czworokąt. Uzbrojenie –  nie występuje. Przez działki nr 132/54 i 132/38 przebiega sieć kanalizacji deszczowej na którą w momencie podpisywania umowy sprzedaży będzie ustanawiana służebność przesyłu na rzecz Gminy Branice. Kształt korzystny regularny wielokąt. Posiadają dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona ogrodzeniem z elementów metalowych oraz w pasie drogowym ogrodzenie z elementów ceglano – drewnianych, które należy do właściciela działki nr 145 położonej w Branicach.
 3. Wartość nieruchomości: 13.279,00 zł.
 4. Wadium: 1.328,00 zł.
 5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

 

W związku zaistniałym błędem dotyczącym stanu faktycznego działki, polegającym na nie ujawnieniu przebiegu sieci energetycznej na terenie działki i koniecznością ponowienia obwieszczenia i ogłoszenia o przetargu Wójt Gminy Branice odwołuje II przetarg ustny nieograniczony z dnia 12 października 2015
 

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu w związku z odwołaniem przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, na łamach Informatora Branickiego i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Sporządziła: Grażyna Margiel

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev