Branice tu zaczyna się Polska

Karta Usługi - SO-01-15

Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Pracownik

Anna
Kawulok

Pokój

I piętro,
numer 11

telefon

77 4868192,
77 4868232,
wewnętrzny: 25

e-mail

 

Karta usługi SO-01-15

Zameldowanie się w miejscu pobytu stalego lub czasowego

Sposoby dostarczenia dokumentów   Sposoby odbioru dokumentów
osobiście pocztą faxem online   osobiście pocztą online
 

Wymagane dokumenty

 • wypełniony odpowiedni formularz – dostępny w miejscu załatwienia  sprawy (na    zgłoszeniu wymagany jest podpis właściciela lokalu)
 • zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
 • Do wglądu:
  • dowód osobisty osoby meldującej się i właściciela lokalu
  • karta pobytu albo zezwolenie na osiedlenie się (dotyczy cudzoziemców),
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (dotyczy cudzoziemców),

DO WGLĄDU:

w zależności od rodzaju lokalu: oryginał umowy najmu (lokale wynajmowane), oryginał decyzji o przydziale lokalu (lokale mieszkalne spółdzielcze, komunalne, zakładowe), wypis z księgi wieczystej lub oryginał umowy zakupu działki i ewentualnie kserokopia decyzji o nadaniu numeru domu (budynki jednorodzinne).

Opłaty

Bezpłatnie

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Czas załatwienia sprawy

niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Wojewoda Opolski za pośrednictwem Wójta Gminy Branice

Informacje dodatkowe

Od 1 stycznia 2013 r. można dokonać zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące w nowym miejscu pobytu z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu, bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy.

 • Zameldowania można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł płatnej w kasie lub na rachunek UM - z wyj. pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • Zmiana zameldowania na pobyt stały powoduje obowiązek wymiany dowodu osobistego w terminie 14 dni.
 • Zameldowanie w nowym miejscu pobytu stałego powoduje automatyczne wymeldowanie poprzedniego miejsca pobytu stałego.
 • Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w lokalu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.)

Rozporządzenie MSW z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz.1475)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz.167)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev