Branice tu zaczyna się Polska

20-10-2015r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.4-3.2015

Branice, dnia 20.10.2015r.

 

Obwieszczenie Nr OŚ.6220.4-3.2015  o wystąpieniu do organów
współdziałających w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Nr OŚ.6220.4-3.2015

                                                                                                

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony
  Środowiska w Opolu
  ul. Obrońców Stalingradu  66
  45-  512 Opole 

 

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor                                                           
  Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B
  48-100 Głubczyce

 

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 07.11.2008r. Nr 199, poz. 1227) przesyłam wniosek Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek, złożony w dniu 16.10.2015r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu obudowy i podłączeniu do eksploatacji studni głębinowej awaryjnej nr 6 na ujęciu wody w Wiechowicach”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce 126/5 w Wiechowicach z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Przedmiotowa instalacja jest zaliczona do instalacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 71  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397), przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Do takich przedsięwzięć zalicza  się urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3 na godzinę, inne niż wymienione w pkt 70, jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajduje się inne urządzenie lub zespół urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3 na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód.

 

Gmina Branice nie posiada na ten teren miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Załączniki:

 1. Wniosek z dnia  16.10.2015r.
 2. Kopia mapy w skali 1:1000
 3. Karta informacyjna + CD

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

Do wiadomości:

 1. Gmina Branice
  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 2. Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 3. Strony postępowania
 4. a/a
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev