Branice tu zaczyna się Polska

05-11-2015r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.4-5.2015

Branice, dnia 05.11.2015r.

 

Nr OŚ.6220.4-5.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego

zawiadamiam

że w dniu 05.11.2015 roku zostało wydane postanowienie Nr OŚ.6220.4-4.2015* o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na „Wykonaniu obudowy i podłączeniu do eksploatacji studni głębinowej awaryjnej nr 6 na ujęciu wody w Wiechowicach”

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

Objaśnienia:

* Postanowienie do wglądu w tutejszym Urzędzie - pokój nr 1 (czynny w poniedziałek od 730 do 1700, od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w  piątek w godzinach od 730 do 1400). 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Wiechowice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki”                                                                                

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev