Branice tu zaczyna się Polska

05-11-2015r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.4-8.2015

Branice, dnia 05.11.2015r.

 

 

Nr OŚ.6220.4-8.2015

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Branice

o zakończeniu postępowania dowodowego

 


Na podstawie art. 10 Kpa ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku złożonego przez Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki  Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na; „Wykonaniu obudowy i podłączeniu do eksploatacji studni głębinowej awaryjnej nr 6 na ujęciu wody w Wiechowicach”  zostało zakończone. W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kpa informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3 w pokoju nr 1. Urząd czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w  piątek w godzinach od 730 do 1400.  

  

Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony nie wniosą, żadnych nowych wniosków, podań i żądań w sprawie, decyzja zostanie wydana na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego.

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Wiechowice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev