Branice tu zaczyna się Polska

06-05-2013r. - Obwieszczenie (Nr ROL.6840.31.2013)

Branice, dnia 06.05.2013r.

Nr ROL.6840.31.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:

1. Oznaczenie nieruchomości według:

1/ działka nr 149/34 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha.

2/ działka nr 149/35 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

3/ działka nr 149/36 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

4/ działka nr 149/37 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

5/ działka nr 149/38 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

6/ działka nr 149/39 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

7/ działka nr 149/40 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

8/ działka nr 149/41 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

9/ działka nr 149/42 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

10/ działka nr 149/43 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

11/ działka nr 149/44 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

12/ działka nr 149/45 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

13/ działka nr 149/46 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

14/ działka nr 149/47 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

15/ działka nr 149/48 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

16/ działka nr 149/49 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha .

2. Opis nieruchomości:

- przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane i położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, usługowej i garażowej, utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. Działki maja powierzchnie wyrównaną, kształt – regularny czworokąt. Uzbrojenie – sieć wodna, kanalizacyjna i elektryczna występuje na działkach sąsiednich. Posiadają dostęp w części do drogi utwardzonej, w części nieurządzonej.

3. Wartość n/w nieruchomości:

1/ Działka Nr 149/34 - 1.307,50 zł.
2/ Działka Nr 149/35 - 1.307,50
3/ Działka Nr 149/36 - 1.307,50 zł.
4/ Działka Nr 149/37 - 1.307,50 zł.
5/Działka Nr 149/38-   1.307,50 zł.
6/ Działka Nr 149/39 - 1.307,50 zł.
7/ Działka Nr 149/40 - 1.307,50 zł.
8/ Działka Nr 149/41 - 1.307,50 zł.
9/ Działka Nr 149/42 - 1.307,50 zł.
10/ Działka Nr 149/43 - 1.307,50 zł.
11/ Działka Nr 149/44 - 1.307,50 zł.
12/ Działka Nr 149/45 - 1.307,50 zł.
13/ Działka Nr 149/46 - 1.307,50 zł.
14/ Działka Nr 149/47 - 1.307,50 zł.
15/ Działka Nr 149/48 - 1.307,50 zł.
16/ Działka Nr 149/49 - 1.307,50 zł.

4. Wadium dla każdej działki wynosi: 262,00 zł.

5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Branice w dniu 23 marca 2010 r. Uchwałą Nr XLVIII/261/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Gminie Branice, sołectwie Branice stanowią teren przeznaczony pod zabudowę usługową, w tym przeznaczenie uzupełniające – zespoły garażowe, obiekty gospodarcze. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice.

Z dniem 17 czerwca 2013 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 27.05.2013 r. oraz na łamach gazet lokalnych: Rzecz Powiatowa.

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev