Branice tu zaczyna się Polska

27-11-2015r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.4-10.2015

Branice, dnia  27.11.2015r.     

 

Nr OŚ.6220.4-10.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wydaniu decyzji Nr OŚ.6220.4-9.2015 z dnia 27.11.2015r.
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

 

Wójt Gminy Branice  działając na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z poź. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.11.2015r. na wniosek Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki  Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek wydana została decyzja Nr OŚ.6220.4-9.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Wykonaniu obudowy i podłączeniu do eksploatacji studni głębinowej awaryjnej nr 6 na ujęciu wody w Wiechowicach” 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice, pokój nr 1. Urząd czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w  piątek w godzinach od 730 do 1400

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Wiechowice
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- stronie internetowej Urzędu Gminy Branice www.branice.pl

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev