Branice tu zaczyna się Polska

20-11-2015r. - Obwieszczenie Nr ROL.6840.42.2015

Branice, dnia 20.11.2015 r.

Nr ROL.6840.42.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 782 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży: 

         

 1. Oznaczenie nieruchomości składającej się z czterech działek według :
  1/ działka nr 81 o pow. 0.1048  ha opisana w KW OP1G/00025543/6, położona w miejscowości Jakubowice,
  2/ działka nr 79/1o pow. 0.3355 ha opisana w KW OP1G/00025543/6, położona w miejscowości Jakubowice.
 2. Opis nieruchomości:
  - działka nr 81 nieruchomość niezabudowana,  położona w sąsiedztwie zabudowy budynków mieszkalnych. Działka ma kształt korzystny – regularny wielokąt. Uzbrojenie:  wodociąg, energia elektryczna. Posiadają dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka obecnie nieużytkowana.
  - działka nr 79/1 nieruchomość niezabudowana,  położona w sąsiedztwie zabudowy budynków mieszkalnych. Działka ma kształt korzystny – regularny wielokąt. Uzbrojenie:  wodociąg, energia elektryczna. Posiadają dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka obecnie nieużytkowana miejscami porośnięta dziko rosnącymi drzewami (tzw samosiejki).
 3. Wartość nieruchomości nr 81:  16.616,00 zł netto.
  Wartość nieruchomości nr 79/1: 37.811,00 zł netto.
 4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki niezabudowane Nr: 81 79/1  stanowią obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Z dniem 4 stycznia 2016 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 11.12.2015 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

Sporządziła: mgr Małgorzata Wróblewska

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev