Branice tu zaczyna się Polska

01-12-2015r. -Obwieszczenie Nr ROL.6845.53.2015

Branice, dnia 01.12.2015r.

Nr ROL.6845.53.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust 1, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 782 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Branice przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 1. Oznaczenie nieruchomości według :
  - KW OP1G/00023893/8, działka nr 385/2;
 2. Powierzchnia i położenie działki:
  - działka Nr 385/2 o pow. 0.4800 ha położona w obrębie wsi Bliszczyce;
 3. Opis nieruchomości:
  - stanowi działkę rolną klasy RII.
 4. Stawka czynszu dzierżawnego wynosi : 192,00 zł rocznie.
 5. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa gruntu na okres 3 lat.


Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwała Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice,

- działka Nr 385/2 stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej .

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 21.12.2015 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Wróblewska

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev