Branice tu zaczyna się Polska

07-12-2015r. - Obwieszczenie Nr ROL. 6840.43.2015

Branice, dnia 07.12.2015r.

Nr ROL. 6840.43.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 782 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży: 

  1. Oznaczenie nieruchomości składającej się z działki według:
    - działka nr 215 o pow. 0.0557  ha opisana w KW OP1G/00037638/6, położona w miejscowości Jędrychowice,
  2. Opis nieruchomości:
    - działka nr 215 nieruchomość niezabudowana,  położona w sąsiedztwie zabudowy budynków mieszkalnych. Działka ma kształt korzystny – regularny wielokąt. Uzbrojenie:  wodociąg, energia elektryczna. Posiadają dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka obecnie nieużytkowana z pozostałościami po wyburzonym budynku oraz dziko rosnącymi samosiejkami..
  3. Wartość nieruchomości:  8.467,00 zł netto.
  4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działka niezabudowana Nr: 215  stanowią teren zainwestowany/zabudowany/.

Z dniem 18 stycznia 2016 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 28.12.2015 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

Sporządziła: mgr Małgorzata Wróblewska

 

                    

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev