Branice tu zaczyna się Polska

18-12-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.5-7.2012)

Branice, dnia 18.12.2012r.

Nr OŚ.6220.5-7.2012

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że w dniu 18.12.2012 roku zostało wydane postanowienie Nr OŚ.6220.5-6.2012 (stanowiące załącznik nr 1 POSTANOWIENIE do niniejszego obwieszczenia) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice, gmina Branice”

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

 

Otrzymują:

 1. Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL”
  ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów
 2. Gmina Branice
  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 3. a/a

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Branice, dnia 18.12.2012r.

Nr OŚ.6220.5-6.2012

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Kazimierza Strzelczyk prowadzącego działalność Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL” ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów reprezentujący Gminę Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

 

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice, gmina Branice”

UZASADNIENIE 

Pan Kazimierz Strzelczyk prowadzący działalność Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL” ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów reprezentujący Gminę Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice w dniu 10-10-2012r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopie mapy obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z obszarem oddziaływania.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…“ zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień i obwieszczeń:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronach internetowych tutejszego urzędu.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków - należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.   

W związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Głubczycach celem wydania przez te organy opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – do określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOŚ.4241.377.2012.JGD z dnia 11-12-2012r. (data wpływu 18.12.2012r.) postanowił odstąpić od nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię sanitarną Nr NZ/MB-4325-14/12 z dnia 26-10-2012r. (data wpływu 05-11-2012r.) że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na niską skalę potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi.

Wydając niniejsze postanowienie tut. organ uwzględnił stan współczesnej wiedzy i metody badań oraz istniejące możliwości techniczne, dostępność danych, i zasięg oddziaływania oraz charakter inwestycji i miejsce realizacji.

Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie kanalizacji sanitarnej oraz rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i projektowaną kanalizację sanitarną w systemie grawitacyjno-pompowym (tłocznym) wraz z przyłączami do pierwszej studzienki na terenie posesji. Obecnie ścieki z gospodarstw domowych oraz zakładów pracy i instytucji częściowo odprowadzane są do kanalizacji ogólnospławnej, a w większości do zbiorników bezodpływowych.

Inwestycja zrealizowana będzie na terenie miejscowości Branice w powiecie głubczyckim, na następujących działkach ewidencyjnych: 807/2, 806, 803, 1301, 807/1, 1300, 794/3, 794/4, 794/2, 793/1, 794/5, 793/3, 1293/1, 1296,793/5, 792, 1289, 808, 791, 809, 1299, 805/2, 805/1, 804, 1297, 785/2, 810, 790, 789, 811,812/1, 785/1, 788, 784, 812/2, 787, 783, 1298, 782, 786, 781, 780, 779, 834/8, 598, 834/9,597, 835/4, 1266/1, 834/11, 596/2, 835/3, 596/1, 578, 595/2, 579/4, 1281, 580, 1268, 581,1269, 582, 600/3, 577, 600/4, 576, 595/4, 575, 595/3, 579/1, 594, 1242/2, 592/2, 547/6, 592/1,547/5, 547/2, 819, 548/5, 820, 548/4, 1305/1, 548/6, 830/1, 548/7, 821, 549, 822, 1252/2, 823,824, 574/3, 825, 573/6, 826, 574/2, 830/3, 573/8, 830/4, 573/7, 827, 579/3, 830/2, 547/3, 828,830/5, 550, 1262, 1304, 1265, 831/1, 831/2, 832/2, 833/9, 833/12, 833/10, 833/13, 833/11,1263, 833/14, 834/10, 315/1, 573/9, 470, 932/1, 316/4, 472, 572/9, 895, 314, 469, 896,572/10, 313, 468, 906, 572/8, 837, 467, 933, 572/3, 1307, 466, 907, 573/2, 1329, 465, 908,910, 869, 572/7, 1231, 911, 1318, 473, 572/6, 912, 1319, 464, 572/1, 897, 878/3, 463/1, 898,571, 878/4, 462, 899/1, 878/2, 570, 459, 899/2, 878/6, 569/3, 461/1, 1331, 878/7, 569/2,463/2, 921, 878/5, 569/4, 461/2, 1327/1, 1317, 460, 569/5, 913, 457, 880/4, 567, 914, 456,880/2, 566, 915, 452, 880/3, 916, 568, 458, 917, 881, 1216/6, 455, 900, 882, 339, 901, 928,883/3, 1222/1, 902, 929/2, 883/2, 1330/1, 340, 454, 883/1, 918, 338, 453, 880/5, 920/1, 836,451, 884/3, 920/2, 335, 449, 919, 884/2, 333, 448, 922, 445/3, 885/2, 332, 904/4, 445/2, 326,886, 904/2, 445/1, 327, 1330/2, 444/1, 328, 904/3, 884/1, 443, 329, 903, 885/1, 331, 450, 923,887, 325, 444/4, 924, 889, 324, 444/3, 476, 890, 1223/2, 446, 474, 891/1, 323, 447, 1230/1,1327/2, 322/2, 434, 925/2, 983/7, 322/1, 435, 925/3, 321, 892, 436, 926, 320, 1335, 1341/1,934/2, 319, 893, 930, 318, 927, 905, 888, 317, 475, 894, 316/2, 1336, 931, 316/5, , 132/22,370/1, 144, 299, 433, 351, 132/19, 1233, 298/1, 366/1, 432, 352, 132/15, 298/3, 132/37,341/2, 431, 427, 134, 298/4, 132/38, 341/1, 430/3, 426, 133, 298/5, 145, 1223/1, 429, 442/3,1232, 297/4, 1216/5, 344/8, 424/2, 440/2, 1203/3, 297/2, 146, 344/7, 424/1, 438, 132/48,132/58, 295/2, 344/6, 423, 437, 132/50, 147/1, 345/2, 297/3, 349, 1230/2, 132/49, 148, 296/2,345/3, 422, 132/47, 132/34, 296/1, 343, 421, 1212, 132/35, 294/1, 342, 353, 420, 132/16,132/54, 294/3, 344/3, 349/1, 419, 132/56, 294/4, 565/5, 345/1, 350, 1216, 132/57, 295/1,418/2, 346/2, 1225/1, 132/55, 293, 304/4, 346/3, 418/1, 1228/2, 132/26, 292, 347, 346/1,1227/3, 354, 147/2, 291, 348, 417, 132/40, 358, 290, 1223, 416/2, 132/24, 312/5, 1228/1, 289,132/28, 415/2, 1216/2, 310/3, 359, 132/41, 311, 282, 360, 416/1, 132/30, 281/2, 310/8, 355,415/1, 132/39, 281/1, 309/1, 414/2, 357/1, 132/46, 284, 308/2, 414/1, 357/2, 132/17, 286,307, 428/2, 1227/1, 132/42, 285, 304/1, 428/1, 361, 132/32, 288, 310/7, 425, 1227/2, 132/25,287/3, 304/4, 132/43, 1229/1, 364, 287/2, 310/5, 132/1, 283, 365/1, 442/2, 312/4, 132/44,565/2, 365/2, 441/2, 312/3, 1203/4, 565/4, 439, 362, 310/2, 132/23, 565/3, 440/1, 366/2,309/2, 132/53, 1211/4, 442/5, 308/1, 356, 132/23, 140, 442/4, 306, 132/51, 367, 141, 305,1234, 139, 368, 304/3, 138, 142/3, 369/5, 303, 137, 142/5, 1225/2, 302/2, 136, 142/4, 369/3,302/1, 135, 142/2, 369/4, 301, 132/21, 143/3, 369/6, 300/1, 132/52, 143/4, 370/2, 300/2,132/7, 143/1, , 379/2, 390, 149/18, 278/5, 200/6, 150, 156/7, 374, 391, 277/2, 200/4, 410,1162, 149/29, 1224/2, 1341/3, 200/3, 276/2, 149/9, 191/7, 149/16, 380, 967, 199/2, 275/4,149/10, 149/30, 191/12, 246/15, 409/1, 199/1, 275/3, 149/11, 149/31, 246/14, 187/1, 409/2,1182, 273/4, 149/13, 149/4, 246/19, 408, 201, 271/3, 190/1, 149/12, 149/5, 246/13, 202/1,407, 271/6, 1162/2, 246/12, 149/6, 149/14, 202, 406, 266/1, 247/4, 149/32, 280/3, 203/2,187/2, 405, 266/2, 247/5, 203/1, 149/27, 280/2, 404/1, 267, 191/11, 1229/2, 1188/1, 280/1,1215/2, 404/2, 268, 1218, 191/10, 250, 1226, 403/2, 190/7, 269/1, 1162/1, 249/5, 403/1, 413,269/2, 190/6, 251/2, 402, 270/1, 152/6, 190/3, 191/6, 399/2, 251/1, 270/2, 152/10, 190/4,191/5, 401, 251/1, 260, 190/5, 152/11, 191/9, 399/1, 252, 261, 153/4, 189/3, 400, 249/6,191/8, 262, 153/9, 188/1, 397, 278/7, 1220, 1162/3, 154/2, 188/2, 398, 278/1, 263, 156/4,189/1, 1179/2, 396, 277/1, 264, 158/4, 149/7, 149/19, 395/2, 276/1, 1221, 1214, 149/33,149/24, 395/1, 275/5, 256, 149/20, 152/8, 394/1, 1216/1, 275/6, 372, 149/22, 152/12, 394/2,279/2, 274, 373/2, 149/23, 248/8, 152/13, 371/4, 1371, 373/1, 189/4, 381, 152/14, 371/1, 272,1224/1, 192, 1217, 153/6, 412, 271/5, 1219, 193, 1222/3, 153/7, 149/21, 271/1, 382, 194,375/1, 279/1, 153/8, 195, 265, 383, 375/2, 259, 156/10, 278/8, 1216/4, 384, 376, 196, 385,278/6, 258, 156/9, 377/1, 197, 386, 257, 371/3, 377/3, 156/8, 1181, 387, 253, 1229/2, 377/4,157/6, 1179/1, 388, 254, 378, 411, 156/5, 389, 200/5, 379/1, 149/8, 255, 156/6 obręb Branice.

Część ww. działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie nie jest objęta ustaleniami mpzp, a część z nich położona jest w obszarze obowiązywania:

 • mpzp, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Branice Nr XXVIII/125/96 z dnia 13 października 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 2, poz. 16 z dnia 22 stycznia 1997 r.),
 • mpzp obszarów położonych w przygranicznej części wsi Branice w gminie Branice, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Branice Nr XLVIII/225/98
  z dnia 18 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 54, poz.400z dnia 24 sierpnia 1998 r.),
 • mpzp obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Branice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Branice Nr XLVIII/261/10 z dnia 23 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 54, poz. 704 z dnia 21 maja 2010 r.),
 • mpzp terenów położonych w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Branice Nr XVI/132/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 357 z dnia12 marca 2012 r.),

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę: około 14000 m grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicy około DN 160-315, przepompowni ścieków oraz około 1500 m rurociągów tłocznych o średnicach DN40-180. W ramach zadania przewiduje się przekroczenie kanałami tłocznymi DN40 -180 metodą bezwykopową potoku Młynówka i rowu zlokalizowanego na działce nr 1299.

Planowana kanalizacja sanitarna obsługiwać będzie posesje zlokalizowane na trasie jej przebiegu i odprowadzać będzie około Qśrd=123 m3/h ścieków bytowych do istniejącej oczyszczalni ścieków „Branice”. Docelowo do ww. układu kanalizacyjnego, obsługującego miejscowość Branice, włączona zostanie kanalizacja sanitarna z miejscowości: Bliszczyce, Michałkowice oraz Lewice.

Tereny przewidziane pod budowę kanalizacji sanitarnej w większości to obszary zabudowy zagrodowej, tereny rolne, oraz drogi publiczne. Roślinność terenu inwestycyjnego stanowią drzewa liściaste i iglaste oraz zieleń pól uprawnych, łąk
i nieużytków. Nie przewiduje się wycinki drzew. Jednakże ze względu na zbliżenie do bryły korzeniowej w przypadku, gdy inna trasa przebiegu kolektorów nie jest możliwa, mogą zaistnieć pojedyncze przypadki koniecznej wycinki drzew, na które inwestor uzyska stosowne pozwolenia.

Do wykonania kanalizacji sanitarnej użyte będą materiały zapewniające pewne i szczelne jej wykonanie i posiadające niezbędne opinie techniczne, certyfikaty i atesty. Wykopy wykonywane będą mechanicznie za pomocą koparki oraz ręcznie (w pobliżu obiektów budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego). Pod kanalizacje sanitarną grawitacyjną i rurociąg tłoczny wykonywane będą wykopy wąskoprzestrzenne z umocnieniem ścian szalunkami płytowymi lub innymi. Część prac związana z posadowieniem kanalizacji sanitarnej będzie wykonana metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym, przeciskiem hydraulicznym pod potokiem Młynówka i pod rowem (działka nr 1299) oraz przejściami poprzecznymi pod drogami (wg. warunkami zarządu dróg). Pozostałe przejścia przez rowy zlokalizowane w miejscowości Branice - ze względu na cykliczny lub niewielki charakter wypełnienia wodami - planuje się wykonać metodą wykopu otwartego

Eksploatacja przedsięwzięcia wiązać się będzie ze zużyciem energii elektrycznej na poziomie ok. 27 600 kWh/rok, wykorzystywanej do zasilania sieciowych pompowni ścieków.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje trwałej zmiany sposobu zagospodarowania terenu, z wyjątkiem obszarów, gdzie wydzielone zostaną miejsca przewidziane dla lokalizacji przepompowni ścieków.

W czasie realizacji przedsięwzięcia, w związku z pracą sprzętu budowlanego i transportowego, wystąpi krótkotrwała i lokalna emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz emisja hałasu. Uciążliwości te nie będą miały istotnego wpływu na środowisko i ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.

W celu ochrony gruntów, roboty ziemne zostaną poprzedzone pracami przygotowawczymi polegającymi na zdjęciu warstwy humusu i spryzmowaniu go na czas robót. Po zakończeniu prac humus zostanie rozplantowany w pierwotnym miejscu. Realizacja inwestycji powodować będzie wytwarzanie odpadów z grupy 17,
tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas robót budowlanych odpadów spoczywać będzie na wykonawcy robót. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego magazynowania odpadów z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do ponownego wykorzystania w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach.

Faza eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej charakteryzuje się brakiem oddziaływania na środowisko we wszystkich jego komponentach. Oddziaływania te mogą pojawić się jedynie incydentalnie, tj.: podczas dokonywania czynności serwisowych, bądź podczas wystąpienia awarii.

W ocenie organu realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami dorzecza Odry, o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy OOŚ.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać.

Jednocześnie w ciekach zlokalizowanych w granicach terenu obejmującego realizowane przedsięwzięcie stwierdzono stanowiska i siedliska chronionego ściśle gatunku ryby – śliza barbatulabarbatula, jednakże z uwagi na zakres i charakter prac nie przewiduje się, aby planowane zamierzenie wpłynęło negatywnie na populację ww. gatunku. Planowane zamierzenie zlokalizowane jest poza obszarami o szczególnie wysokich walorach krajobrazowych.

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 1. obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 2. obszary wybrzeży,
 3. obszary górskie lub leśne,
 4. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 5. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
 6. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 7. obszary przylegające do jezior,
 8. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku, z czym nie będzie występowało skumulowane oddziaływanie na środowisko. Realizacja jak i eksploatacja kanalizacji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na skalę i charakter inwestycji oraz pomimo lokalizacji w strefie przygranicznej przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, mając na uwadze obowiązujący stan faktyczny i prawny, biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania postanowiono o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Analizując powyższe postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

 

 

 Otrzymują:

 1. Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL”
  ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów
 2. Gmina Branice
  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 3. a/a

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 
  ul. Obrońców Stalingradu 66, 45- 512 Opole 
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach 
  ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev