Branice tu zaczyna się Polska

07-01-2016r. - Obwieszczenie BG.6840.4.2016.MW

          Branice, dnia 07.01.2016 r.

 BG.6840.4.2016.MW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 782 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży: 

         

  1. Oznaczenie nieruchomości:
    - działka nr 230/2 o pow. 0.2000  ha opisana w KW OP1G/00024625/8, położona w miejscowości Niekazanice,
  2. Opis nieruchomości:
    - działka nr 230/2 stanowi grunt rolny RI i RII. Działka ma kształt korzystny – regularny prostokąt, niweleta lekko pochyła. Działka położona jest w niedalekiej odległości od zabudowy zagrodowej wsi. Dojazd do działki drogą gruntową
  3. Wartość nieruchomości nr 230/2: 18.125,00 zł netto.
  4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działka niezabudowana Nr: 230/2  stanowią teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Z dniem 18 lutego 2016 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 28.01.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Wróblewska

 

                    

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev