Branice tu zaczyna się Polska

10-02-2016r. - Obwieszczenie BG.6845.3.2016.MW

Branice, dnia 10.02.2016 r.

 

BG.6845.3.2016.MW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 oraz art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy:

  1. Oznaczenie nieruchomości:
    - część działek nr 152/11 i 152/10  opisana w KW OP1G/00021372/8 położonych w miejscowości Branice ul. Szkolna (teren przy basenie).
  2. Opis nieruchomości:
    - działki przeznaczone pod zabudowę garażową (tzw. blaszaki) Dojazd drogą utwardzoną. Uzbrojenie techniczne działki: energia elektryczna. Dzierżawa na okres 3 lat.
  3. Koszt dzierżawy części działki nr 152/11, 152/10 -   34,50 zł/m-c.
  4. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa na okres 3 lat.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: przeznaczenie podstawowe : teren obsługi komunikacji, w tym naziemne miejsca do parkowania, garaże samochodowe.

Z dniem 23 marca 2016 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 02.03.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

 

Sporządziła:  Małgorzata Wróblewska

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev