Branice tu zaczyna się Polska

29-02-2016r. - Obwieszczenie Nr BG. 6733.2.1.2016.KJ

Branice, dnia 29.02.2016r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  BRANICE
Nr BG. 6733.2.1.2016.KJ
z  dnia  29.02.2016r.

 

o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: „Budowie chodnika  oraz odwodnienia pasa drogowego drogi w miejscowości Dzbańce, na odcinku od skrzyżowania dróg do istniejącej zatoki autobusowej, na działkach nr 143/4, nr 144/2, nr 194”

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2016r., poz.23)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Budowie chodnika  oraz odwodnienia pasa drogowego drogi w miejscowości Dzbańce, na odcinku od skrzyżowania dróg do istniejącej zatoki autobusowej, na działkach nr 143/4, nr 144/2, nr 194”

Wnioskodawcą  przedsięwzięcia jest:

Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Branice – Pani Aneta Kopeczek (występująca w imieniu Gminy Branice, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Branice)

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut.   Urzędzie przy ul. Słowackiego 3 9 pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w  piątek w godzinach od 730 do 1400

 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:
- tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice, Dzbańce
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

 

Otrzymują :

  1. Gmina Branice, reprezentowana przez Wójta Gminy Branice, na ręce Kierownika Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Pani Anety Kopeczek (występującej w imieniu Gminy Branice, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Branice)
  2. Wołoszczuk Agnieszka
  3. Wołoszczuk Jacek
  4. a/a 
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev