Branice tu zaczyna się Polska

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 23.01.2024r. - 22.01.2027r.

O G Ł O S Z E N I E

SAMORZĄDOWY  ZAKŁAD  BUDŻETOWY  GOSPODARKI   KOMUNALNEJ W BRANICACH

 

działając na podstawie art. 24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tj.Dz.U. z 2020r. poz.2028 ze zm.)

i n f o r m u j e,

iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RZT.70.117.2023 z dnia 21 grudnia 2022 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Branice  na okres 3 lat oraz orzekł o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonej na okres 3 lat decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego wody Polskie z dnia 30 grudnia 2022r. znak:GL.RZT.70.72.2022

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona  w dniu 15 stycznia 2024 roku na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie po upływie 7 dni  od ogłoszenia czyli od dnia 23.01.2024r. na okres 3 lat.

 

Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowe grupy odbiorców wyodrębniono na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Przy ustaleniu taryfowych grup odbiorców Zakład wzięła pod uwagę cele poboru wód, o których mowa w przepisach ustawy Prawo wodne.

W działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę do poszczególnych taryfowych grup odbiorców zostały przypisane koszty opłat za usługi wodne, z uwzględnieniem celu poboru wód, o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Grupę 1 wyodrębniono z uwzględnieniem celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Grupę 2 wyodrębniono z uwzględnieniem celu poboru, uzdatniania i dostarczania wody.

Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz strukturę ilości odbiorców w opracowanych grupach taryfowych, a także zróżnicowane koszty bieżącej eksploatacji oraz opłaty zmienne  za usługi wodne, przedsiębiorstwo dokonało podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

 

 1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

  W1 – obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na kwartał
  W2 - obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na miesiąc
  W3 – obejmuje usługi, przemysł i pozostałych odbiorców dla których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany raz na miesiąc
  W4 – obejmuje wodę zużytą do celów przeciwpożarowych

 

 1. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców:

  K1 – obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na kwartał
  K2 – obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza dokonywany jest 1 raz na miesiąc
  K3 – obejmuje usługi, przemysł i pozostałych odbiorców, dla których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany raz na miesiąc

 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %.

 

1. W okresie od 23.01.2024r. do 22.01.2025r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosi:

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa - W1

cena  za 1m³  wody

4,06

4,38

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

6,97

7,53

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - W2

cena  za 1m³  wody

4,06

4,38

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

10,06

10,86

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - W3

cena  za 1m³  wody

4,18

4,51

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

10,06

10,86

zł/odb./ 1 m-c

4.

Grupa – W4

cena  za 1m³  wody

22,00

22,00

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

5,43

5,43

zł/odb./ 1 m-c

 

 

2. W okresie od 23.01.2025r. do 22.01.2026r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosi:

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa - W1

cena  za 1m³  wody

4,04

4,36

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

7,03

7,59

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - W2

cena  za 1m³  wody

4,04

4,36

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

10,25

11,07

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - W3

cena  za 1m³  wody

4,15

4,48

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

10,25

11,07

zł/odb./ 1 m-c

4.

Grupa  - W4

cena  za 1m³  wody

22,00

22,00

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

5,42

5,42

zł/odb./ 1 m-c

 

 

3. W okresie od 23.01.2026r. do 22.01.2027r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosi:

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa - W1

cena  za 1m³  wody

4,16

4,49

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

7,15

7,72

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - W2

cena  za 1m³  wody

4,16

4,49

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

10,51

11,35

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - W3

cena  za 1m³  wody

4,28

4,62

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

10,51

11,35

zł/odb./ 1 m-c

4.

Grupa – W4

cena  za 1m³  wody

22,00

22,00

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

5,47

5,47

zł/odb./ 1 m-c

 

 

4. W okresie od 23.01.2024r. do 22.01.2025r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa – K1

cena  za 1m³  ścieków

8,47

9,15

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

11,10

11,99

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - K2

cena  za 1m³  ścieków

8,47

9,15

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

15,43

16,66

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - K3

cena  za 1m³  ścieków

8,47

9,15

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

15,43

16,66

zł/odb./ 1 m-c

 

 

5. W okresie od 23.01.2025r. do 22.01.2026r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa – K1

cena  za 1m³  ścieków

8,33

9,00

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

11,04

11,92

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - K2

cena  za 1m³  ścieków

8,33

9,00

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

15,42

16,65

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - K3

cena  za 1m³  ścieków

8,33

9,00

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

15,42

16,65

zł/odb./ 1 m-c

 

 

6. W okresie od 23.01.2026r. do 22.01.2027r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa – K1

cena  za 1m³  ścieków

8,71

9,41

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

11,50

12,42

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - K2

cena  za 1m³  ścieków

8,71

9,41

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

16,27

17,57

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - K3

cena  za 1m³  ścieków

8,71

9,41

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

16,27

17,57

zł/odb./ 1 m-c

 

 

 

Kierownik Samorządowego Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach

Karolina Jaroszewska 

 

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie-SZBGK-taryfy-woda-ścieki-2024-2027.pdf 5697KB.pdf (253,33KB)

PDFPGWWP-Decyzja-GL-RZT-70-117-2023.pdf (5,96MB)

 

 

 


O G Ł O S Z E N I E

SAMORZĄDOWY  ZAKŁAD  BUDŻETOWY  GOSPODARKI   KOMUNALNEJ W BRANICACH

działając na podstawie art. 24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tj.Dz.U. z 2020r. poz.2028)

i n f o r m u j e,

iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RZT.70.72.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Branice  na okres 3 lat oraz orzekł o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonej na okres 3 lat decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego wody Polskie z dnia 30 czerwca 2021r. znak:GL.RZT.70.122.2021

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona  w dniu 23 stycznia 2023 roku na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie po upływie 7 dni  od ogłoszenia czyli od dnia 31.01.2023r. na okres 3 lat.

Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowe grupy odbiorców wyodrębniono na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Przy ustaleniu taryfowych grup odbiorców Zakład wzięła pod uwagę cele poboru wód, o których mowa w przepisach ustawy Prawo wodne.

W działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę do poszczególnych taryfowych grup odbiorców zostały przypisane koszty opłat za usługi wodne, z uwzględnieniem celu poboru wód, o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Grupę 1 wyodrębniono z uwzględnieniem celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Grupę 2 wyodrębniono z uwzględnieniem celu poboru, uzdatniania i dostarczania wody.

Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz strukturę ilości odbiorców w opracowanych grupach taryfowych, a także zróżnicowane koszty bieżącej eksploatacji oraz opłaty zmienne  za usługi wodne, przedsiębiorstwo dokonało podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

 

 1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

W1 – obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na kwartał

W2 - obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na miesiąc

W3 – obejmuje usługi, przemysł i pozostałych odbiorców dla których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany raz na miesiąc

W4 – obejmuje wodę zużytą do celów przeciwpożarowych

 

 1. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców:

K1 – obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na kwartał

K2 – obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza dokonywany jest 1 raz na miesiąc

K3 – obejmuje usługi, przemysł i pozostałych odbiorców, dla których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany raz na miesiąc

 

 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %.

 

 1. W okresie od 31.01.2023r. do 30.01.2024r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosi:

 

Lp.

Taryfowa  grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa - W1

cena  za 1m³  wody

3,78

4,08

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

5,63

6,08

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - W2

cena  za 1m³  wody

3,78

4,08

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

7,88

8,51

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - W3

cena  za 1m³  wody

3,94

4,26

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

7,88

8,51

zł/odb./ 1 m-c

4.

Grupa – W4

cena  za 1m³  wody

8,96

9,68

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

4,50

4,86

zł/odb./ 1 m-c

 

 

 1. W okresie od 31.01.2024r. do 30.01.2025r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosi:

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa - W1

cena  za 1m³  wody

3,72

4,02

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

5,61

6,06

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - W2

cena  za 1m³  wody

3,72

4,02

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

7,86

8,49

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - W3

cena  za 1m³  wody

3,88

4,19

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

7,86

8,49

zł/odb./ 1 m-c

4.

Grupa  - W4

cena  za 1m³  wody

8,96

9,68

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

4,49

4,85

zł/odb./ 1 m-c

 

 

 1. W okresie od 31.01.2025r. do 30.01.2026r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosi:

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa - W1

cena  za 1m³  wody

3,78

4,08

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

5,63

6,08

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - W2

cena  za 1m³  wody

3,78

4,08

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

7,88

8,51

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - W3

cena  za 1m³  wody

3,94

4,26

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

7,88

8,51

zł/odb./ 1 m-c

4.

Grupa – W4

cena  za 1m³  wody

8,96

9,68

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

4,50

4,86

zł/odb./ 1 m-c

 

 

 1. W okresie od 31.01.2023r. do 30.01.2024r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa – K1

cena  za 1m³  ścieków

7,77

8,39

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

9,37

10,12

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - K2

cena  za 1m³  ścieków

7,77

8,39

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

12,16

13,13

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - K3

cena  za 1m³  ścieków

7,77

8,39

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

12,16

13,13

zł/odb./ 1 m-c

 

 1. W okresie od 31.01.2024r. do 30.01.2025r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa – K1

cena  za 1m³  ścieków

7,69

8,31

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

9,33

10,08

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - K2

cena  za 1m³  ścieków

7,69

8,31

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

12,12

13,09

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - K3

cena  za 1m³  ścieków

7,69

8,31

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

12,12

13,09

zł/odb./ 1 m-c

 

 1. W okresie od 31.01.2025r. do 30.01.2026r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa – K1

cena  za 1m³  ścieków

7,71

8,33

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

9,34

10,09

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - K2

cena  za 1m³  ścieków

7,70

8,32

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

12,13

13,10

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - K3

cena  za 1m³  ścieków

7,70

8,32

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

12,13

13,10

zł/odb./ 1 m-c

 

Kierownik Samorządowego Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach
Karolina Jaroszewska 

 

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie_SZBGK_taryfy_woda_ścieki_2023_-_2026.pdf (56,97KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev