Branice tu zaczyna się Polska

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 31.01.2023r. - 30.01.2026r.

O G Ł O S Z E N I E

SAMORZĄDOWY  ZAKŁAD  BUDŻETOWY  GOSPODARKI   KOMUNALNEJ W BRANICACH

działając na podstawie art. 24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tj.Dz.U. z 2020r. poz.2028)

i n f o r m u j e,

iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RZT.70.72.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Branice  na okres 3 lat oraz orzekł o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonej na okres 3 lat decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego wody Polskie z dnia 30 czerwca 2021r. znak:GL.RZT.70.122.2021

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona  w dniu 23 stycznia 2023 roku na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie po upływie 7 dni  od ogłoszenia czyli od dnia 31.01.2023r. na okres 3 lat.

Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowe grupy odbiorców wyodrębniono na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Przy ustaleniu taryfowych grup odbiorców Zakład wzięła pod uwagę cele poboru wód, o których mowa w przepisach ustawy Prawo wodne.

W działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę do poszczególnych taryfowych grup odbiorców zostały przypisane koszty opłat za usługi wodne, z uwzględnieniem celu poboru wód, o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Grupę 1 wyodrębniono z uwzględnieniem celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Grupę 2 wyodrębniono z uwzględnieniem celu poboru, uzdatniania i dostarczania wody.

Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz strukturę ilości odbiorców w opracowanych grupach taryfowych, a także zróżnicowane koszty bieżącej eksploatacji oraz opłaty zmienne  za usługi wodne, przedsiębiorstwo dokonało podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

 

 1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

W1 – obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na kwartał

W2 - obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na miesiąc

W3 – obejmuje usługi, przemysł i pozostałych odbiorców dla których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany raz na miesiąc

W4 – obejmuje wodę zużytą do celów przeciwpożarowych

 

 1. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców:

K1 – obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na kwartał

K2 – obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza dokonywany jest 1 raz na miesiąc

K3 – obejmuje usługi, przemysł i pozostałych odbiorców, dla których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany raz na miesiąc

 

 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %.

 

 1. W okresie od 31.01.2023r. do 30.01.2024r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosi:

 

Lp.

Taryfowa  grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa - W1

cena  za 1m³  wody

3,78

4,08

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

5,63

6,08

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - W2

cena  za 1m³  wody

3,78

4,08

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

7,88

8,51

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - W3

cena  za 1m³  wody

3,94

4,26

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

7,88

8,51

zł/odb./ 1 m-c

4.

Grupa – W4

cena  za 1m³  wody

8,96

9,68

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

4,50

4,86

zł/odb./ 1 m-c

 

 

 1. W okresie od 31.01.2024r. do 30.01.2025r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosi:

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa - W1

cena  za 1m³  wody

3,72

4,02

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

5,61

6,06

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - W2

cena  za 1m³  wody

3,72

4,02

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

7,86

8,49

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - W3

cena  za 1m³  wody

3,88

4,19

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

7,86

8,49

zł/odb./ 1 m-c

4.

Grupa  - W4

cena  za 1m³  wody

8,96

9,68

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

4,49

4,85

zł/odb./ 1 m-c

 

 

 1. W okresie od 31.01.2025r. do 30.01.2026r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosi:

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa - W1

cena  za 1m³  wody

3,78

4,08

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

5,63

6,08

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - W2

cena  za 1m³  wody

3,78

4,08

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

7,88

8,51

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - W3

cena  za 1m³  wody

3,94

4,26

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

7,88

8,51

zł/odb./ 1 m-c

4.

Grupa – W4

cena  za 1m³  wody

8,96

9,68

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

4,50

4,86

zł/odb./ 1 m-c

 

 

 1. W okresie od 31.01.2023r. do 30.01.2024r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa – K1

cena  za 1m³  ścieków

7,77

8,39

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

9,37

10,12

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - K2

cena  za 1m³  ścieków

7,77

8,39

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

12,16

13,13

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - K3

cena  za 1m³  ścieków

7,77

8,39

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

12,16

13,13

zł/odb./ 1 m-c

 

 1. W okresie od 31.01.2024r. do 30.01.2025r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa – K1

cena  za 1m³  ścieków

7,69

8,31

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

9,33

10,08

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - K2

cena  za 1m³  ścieków

7,69

8,31

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

12,12

13,09

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - K3

cena  za 1m³  ścieków

7,69

8,31

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

12,12

13,09

zł/odb./ 1 m-c

 

 1. W okresie od 31.01.2025r. do 30.01.2026r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa – K1

cena  za 1m³  ścieków

7,71

8,33

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

9,34

10,09

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - K2

cena  za 1m³  ścieków

7,70

8,32

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

12,13

13,10

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - K3

cena  za 1m³  ścieków

7,70

8,32

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

12,13

13,10

zł/odb./ 1 m-c

 

Kierownik Samorządowego Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach
Karolina Jaroszewska 

 

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie_SZBGK_taryfy_woda_ścieki_2023_-_2026.pdf (56,97KB)

 

 

 


 

O G Ł O S Z E N I E

SAMORZĄDOWY  ZAKŁAD  BUDŻETOWY  GOSPODARKI   KOMUNALNEJ W BRANICACH

 

działając na podstawie art. 24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tj.Dz.U. z 2020r. poz.2028)

 

i n f o r m u j e,

 

iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RZT.70.122.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Branice  na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona  w dniu 12 lipca 2021 roku na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie po upływie 7 dni  od ogłoszenia czyli od dnia 20.07.2021r. na okres 3 lat.

Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowe grupy odbiorców wyodrębniono na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Przy ustaleniu taryfowych grup odbiorców Zakład wzięła pod uwagę cele poboru wód, o których mowa w przepisach ustawy Prawo wodne.

W działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę do poszczególnych taryfowych grup odbiorców zostały przypisane koszty opłat za usługi wodne, z uwzględnieniem celu poboru wód, o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Grupę 1 wyodrębniono z uwzględnieniem celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Grupę 2 wyodrębniono z uwzględnieniem celu poboru, uzdatniania i dostarczania wody.

Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz strukturę ilości odbiorców w opracowanych grupach taryfowych, a także zróżnicowane koszty bieżącej eksploatacji oraz opłaty zmienne  za usługi wodne, przedsiębiorstwo dokonało podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

 

 1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

W1 – obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na kwartał

W2 - obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na miesiąc

W3 – obejmuje usługi, przemysł i pozostałych odbiorców dla których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany raz na miesiąc

 

 1. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców:

K1 – obejmuje gospodarstwa domowe, usługi, przemysł i pozostałych odbiorców

 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %.

 

 1. W okresie od 20.07.2021r. do 19.07.2022r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosi:

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa - W1

cena  za 1m³  wody

3,41

3,68

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

3,43

3,70

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - W2

cena  za 1m³  wody

3,41

3,68

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

6,47

6,99

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - W3

cena  za 1m³  wody

3,90

4,21

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

6,47

6,99

zł/odb./ 1 m-c

 

 

 1. W okresie od 20.07.2022r. do 19.07.2023r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosi:

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa - W1

cena  za 1m³  wody

3,45

3,73

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

3,42

3,69

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - W2

cena  za 1m³  wody

3,45

3,73

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

6,60

7,13

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - W3

cena  za 1m³  wody

3,94

4,26

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

6,60

7,13

zł/odb./ 1 m-c

 

 

 1. W okresie od 20.07.2023r. do 19.07.2024r. wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę wynosi:

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa - W1

cena  za 1m³  wody

3,47

3,75

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

3,52

3,80

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - W2

cena  za 1m³  wody

3,47

3,75

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

6,73

7,27

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - W3

cena  za 1m³  wody

3,97

4,29

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

6,73

7,27

zł/odb./ 1 m-c

 

 

 1. W okresie od 20.07.2021r. do 19.07.2022r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1 – K1

cena  za 1m³  ścieków

7,07

7,64

zł/m³

 

 

 1. W okresie od 20.07.2022r. do 19.07.2023r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1 – K1

cena  za 1m³  ścieków

7,15

7,72

zł/m³

 

 

 1. W okresie od 20.07.2023r. do 19.07.2024r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1 – K1

cena  za 1m³  ścieków

7,23

7,81

zł/m³

 

Zastępca Kierownika Samorządowego Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach
Wiewiórka Dariusz

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie_SZBGK_taryfy_woda_ścieki_2021_-_2024.pdf (54,56KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev