Branice tu zaczyna się Polska

11-03-2016r. - Obwieszczenie BG.6840.4.2016.MW

PDF2016-03-11_BG_6840_4_2016_MW.pdf (25,13KB)

 

Branice, dnia 11.03.2016r.

BG.6840.4.2016.MW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 65 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy:

 

 

lp

Oznaczenie działki

Powierzchnia

położenie

Przeznaczenie
w planie (P)
/
studium (S)

opis

cena

uwagi

1

Nr działki
697/2

Nr KW
OP1G/00037592/1

Powierzchnia
0.7400 ha

Włodzienin - Kolonia

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Ba – tereny przemysłowe.

Nieruchomość obejmuje swoim zasięgiem teren po nieczynnej już oczyszczalni ścieków

444,00 + VAT    wg obowiązującej stawki

 

2

Nr działki
149/33

Nr KW
OP1G/00028107/9

Powierzchnia
15 m2

Branice    ul. Ogrodowa

(S) teren zabudowany/zainwestowany

B – tereny mieszkaniowe

Przeznaczenie pod garaż blaszany

22,50  +VAT wg obowiązującej stawki

Czynsz miesięczny

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o  gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. od 22.04.2016r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 01.04.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev