Branice tu zaczyna się Polska

18-12-2013r. - Zawiadomienie (Nr OŚ.6220.3-1.2013)

Branice, dnia 17.12.2013r.

 

Nr OŚ.6220.3-1.2013

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie   art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

zawiadamiam

że w dniu 17. 12. 2013 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciapolegającego na:

„Stworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Posucicach na działce nr 316/4, gmina Branice ”

 

Informuję więc osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA polegających na prawie do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

W związku z tym wyjaśniam, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie Gminy (biuro na parterze) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300

Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.
W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267).

 

Otrzymują:

  1. Gmina Branice
    ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  2. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Posucice, Wysoka i Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev