Branice tu zaczyna się Polska

10-10-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.2-6.2012)

Branice, dnia 10.10.2012r.

Nr OŚ.6220.2-6.2012

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia i jednocześnie określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że w dniu 10.10.2012 roku zostało wydane postanowienie Nr OŚ.6220.3-5.2012 (stanowiące załącznik nr 1 POSTANOWIENIE do niniejszego obwieszczenia) o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia i jednocześnie określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na „Modernizacji i wyposażeniu w odpowiednie urządzenia budynku gospodarczego nr 286g dla hodowli do 40.000 kur niosek, bezściółkowo, klatkowo na działce 35/33 w miejscowości Wysoka, gmina Branice”

Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.), zgodnie z którym Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w miejscowości Wysoka
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice www.branice.pl
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev