Branice tu zaczyna się Polska

17-10-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.5-3.2012)

Branice, dnia 17.10.2012r.

Nr OŚ.6220.5-3.2012

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Regionalna Dyrekcja           
Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45- 512 Opole 

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Głubczycach
ul. Grunwaldzka 1B
48-100 Głubczyce

 

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 07.11.2008r. Nr 199, poz. 1227) przesyłam wniosek Pana Kazimierza Strzelczyk prowadzący działalność Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL” ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów reprezentujący Gminę Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice złożonego w dniu 10-10-2012r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice, gmina Branice” z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w razie stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa instalacja jest zaliczona do instalacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

 

Gmina Branice posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego częściowo na ten teren.

 

Załączniki:

 1. Wniosek z dnia 06.09.2012r., 10.10.2012r.
 2. Mapy w skali 1:1000, 1:5000
 3. Karta informacyjna +CD
 4. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

 

Do wiadomości:

 1. Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL”
  ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów
 2. Gmina Branice
  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 3. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev