Branice tu zaczyna się Polska

02-12-2013r. - Obwieszczenie (Nr ROL. 6840.120.2013)

Branice, dnia 02.12.2013r.

Nr ROL. 6840.120.2013

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:

        

  1. Oznaczenie nieruchomości według:
    - działka nr 350/1 o pow. 0.0074 ha opisana w KW OP1G/00021372/8, położona we wsi Branice.
  2. Opis nieruchomości:
    - nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym nr 61A o pow. użytkowej 21,30 m2 położona w miejscowości Branice w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka ma kształt regularnego wielokąta i ukształtowanie pionowe korzystne – teren działki poziomy. Uzbrojenie w sieć wodociągową, elektryczną oraz ogrzewanie piecem na drzewo. Działka posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej. Na nieruchomości znajduje się wzniesiony przez dzierżawców gruntu budynek przemysłowo- usługowy, wykorzystywany przez dzierżawcę, który nabył od poprzedniego dzierżawcy prawo do nakładów w tym zakresie.
  3. Wartość nieruchomości: 21.970,00 zł.
  4. Wadium: 2.197,00 zł.
  5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki zabudowanej Nr 350/1 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/. Nieruchomość została wydzierżawiona na podstawie umowy zawartej w dniu 23.06.2012r. na okres 3 lat.

Z dniem 15 stycznia 2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 23.12.2013 r. oraz na łamach gazet lokalnych: Rzecz Powiatowa.

 

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev