Branice tu zaczyna się Polska

18-12-2013r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.3-3.2013)

Branice, dnia 17.12.2013r.

 

Nr OŚ.6220.3-3.2013

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

    1. Regionalna Dyrekcja
     Środowiska w Opolu
     ul. Obrońców Stalingradu 66
     45- 512 Opole 

    2. Państwowy Powiatowy Inspektor
     Sanitarny w Głubczycach
     ul. Grunwaldzka 1B
     48-100 Głubczyce

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) przesyłam wniosek Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice złożonego w dniu 17-12-2013r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Stworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Posucicach na działce nr 316/4, gmina Branice” z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w razie stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa instalacja jest zaliczona do instalacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Gmina Branice nie posiada dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki:

 1. Wniosek z dnia 17.12.2013r.
 2. Mapy
 3. Karta informacyjna +CD

 

Otrzymują:

 1. Gmina Branice
  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 2. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Posucice, Wysoka i Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev