Branice tu zaczyna się Polska

07-06-2016r. - Obwieszczenie Nr BG.6220.4.2.2016.AW

Branice,  dnia  07.06.2016r.

 

 

Nr BG.6220.4.2.2016.AW

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 

Zawiadamiam

 

że w dniu 07. 06. 2016r. zostało wszczęte na wniosek  Pana Marka Tłuczek ul. Grunwaldzka 26, 48-140 Branice, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Zmianie sposobu użytkowania boksu garażowego na instalację komory lakierniczej”

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 332 obręb Branice przy ul. Żymierskiego 78.

 

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje każdemu.

 

Ponadto zgodnie z art. 33 ust 1 pkt.7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) ustawy informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice, pokój nr 1 w terminie do 21 dni od dnia podania niniejszych informacji do publicznej wiadomości tj. od  09.06.2016 r. do 29.06.2016 r. Urząd czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w  piątek w godzinach od 730 do 1400

Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.
W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)  w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

 

Z up. Wójta Gminy Branice

Aneta Kopeczek

 

Otrzymują:

  1. 1.  Marek Tłuczek
    ul. Grunwaldzka 26, 48-140 Branice
  2. 2  a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

  • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
  • informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki”    

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev